MrDzibacz
Marcin, 21 yo   Gdansk, Poland
 
 
                               *ʷᶦⁿᵏ*
Hello beautiful ( ͡~ ͜ʖ ͡° ) *ʷᶦⁿᵏ* how ya doin'?
                            *ʷᶦⁿᵏ*
View more info
Currently Offline
Achievement Showcase
64,113
Achievements
77
Perfect Games
47%
Avg. Game Completion Rate
info_box.exe                       ⎯ ❐ ⤬
 
                            Tʜɪs ʙᴏx ᴏɴʟʏ ᴡᴏʀᴋs ᴏɴ ᴘᴄ ᴍᴀsᴛᴇʀ ʀᴀᴄᴇ.
                            Cʟɪᴄᴋ »:hammerandsickle:« ᴛᴏ ɢᴇᴛ ʀᴇᴅɪʀᴇᴄᴛᴇᴅ ᴛᴏ sɪᴛᴇs.
 
  
             🖥️PC BUILD🖥️                     ⚙️USERBENCHMARK⏱
              Cᴜʀʀᴇɴᴛ PC ʙᴜɪʟᴅ.                             PC's ᴘᴇʀғᴏʀᴍᴀɴᴄᴇ.
                     ▼                                            ▼
                     :hammerandsickle: [pcpartpicker.com]                             :hammerandsickle: [www.userbenchmark.com]
 
 
 
              🎮ASTATS🎮                            🎧LASTFM🎧
          Rᴀɴᴋɪɴɢs ғᴏʀ ᴀᴄʜɪᴇᴠᴇᴍᴇɴᴛs.                            Mᴜsɪᴄ ᴛᴀsᴛᴇ.
                     ▼                                            ▼
                     :hammerandsickle: [astats.astats.nl]                               :hammerandsickle: [www.last.fm]          
 
Favorite Group
100% Achievements Group - Public Group
It's all or nothing.
45,068
Members
1,918
In-Game
9,420
Online
2,150
In Chat
Favorite Game
Screenshot Showcase
Z bagna powstałeś i w bagno się obrócisz.
6
Artwork Showcase
You shall pass!
4 1

Recent Activity

101 hrs on record
last played on Apr 3
59 hrs on record
last played on Apr 3
1.0 hrs on record
last played on Apr 3
Equer Jun 15, 2019 @ 7:30am 
dobry chopak
Skwarek Dec 7, 2018 @ 10:36am 
..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : :
niftydishes Jun 4, 2018 @ 4:35pm 
+rep fast and friendly trade, very handsome
Portal 2 King May 26, 2018 @ 7:19am 
+яep
KayRayner May 26, 2018 @ 6:46am 
+rep Great help with achievements
JustGamer May 26, 2018 @ 6:43am 
+rep Thanks for the help)