3xlneet
Marc   Catalonia, Spain
 
 
This is the greatest burger making of All Time
Avatar by Alice Yagami
Apreciador de cacto gato

MarketplaceTF developer: October 2019 - Now (Break July 2023 - October 2023)
Ex-MarketplaceTF supporter: October 2019 - July 2023
Ex-ScrapTF admin (until ~June 2020) and item banking manager (until July 2023)

NEDM

Current programming languages I know:
Angular, ASP Classic, C#, C++, Ionic, Java, Java (Android), Javascript, PHP, Sculptor, Solidity, Typescript, Visual Basic
Info box
General Info

If I you were added by me for trading purposes, then it most likely wasn't me, as I barely ever trade anymore! I also do NOT use alt accounts for trading!

Trading

If you want to buy metal or keys, please go to https://marketplace.tf/shop/3xlneet (unless I have a listing on bp.tf, send me a trade offer if that's the case).Current programming languages I know:
Angular, ASP Classic, C#, C++, Ionic, Java, Java (Android), Javascript, PHP, Sculptor, Solidity, Typescript, Visual Basic
Pixel art
:HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::meili::meili::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle:
:HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::meili::meili::meili::meili::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle:
:HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::meili::meili::meili::meili::meili::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::meili::meili::HHDEagle:
:HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::meili::meili::meili::meili::meili::meili::UFOpotd::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::DogFromLake::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::meili::meili::meili::meili::meili:
:HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::meili::meili::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::meili::meili::meili::meili::meili::meili:
:HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::meili::meili::meili::meili::meili:
:HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::meili::meili::meili:
:HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::meili::meili:
:HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::meili::meili::meili::meili::Heartyou::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::meili::meili:
:HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::HHDEagle:
:HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::redseedling::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::HHDEagle:
:HHDEagle::HHDEagle::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::HHBox::HHBox::HHBox::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::HHDEagle:
:HHDEagle::HHDEagle::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::HHBox::HHBox::HHBox::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::HHBox::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::HHDEagle:
:HHDEagle::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::HHBox::HHBox::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::HHBox::HHBox::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart:
:HHDEagle::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::HHBox::HHBox::HHBox::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart:
:8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::HHBox::HHBox::HHBox::meili::meili::Heartyou::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart:
:8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart:
:8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::meili::meili::meili::meili::HHBox::meili::HHBox::HHBox::meili::meili::meili::HHBox::meili::meili::meili::meili::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart:
:8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::meili::meili::meili::meili::meili::HHBox::HHBox::meili::meili::HHBox::meili::HHBox::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::Heartyou::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart:
:2016watermelon::8bitheart::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::HHBox::HHBox::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart:
:HHDEagle::8bitheart::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart:
:HHDEagle::8bitheart::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart:
:HHDEagle::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::HHDEagle:
:HHDEagle::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::HHDEagle:
:HHDEagle::HHDEagle::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::8bitheart::meili::HHDEagle::HHDEagle:
:HHDEagle::HHDEagle::HHDEagle::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::meili::8bitheart::meili::meili::meili::meili::meili:
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Boof
8 8
Trưng bày ảnh chụp
So true.
108 19 17
Trưng bày Workshop
16
Bài đăng
121
Người theo dõi
Trò chơi yêu thích
15,3
Giờ đã chơi
100 XP
Trưng bày Workshop
0 đánh giá
Tạo bởi - 3xlneet
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - 💜 snaws designs 💜, Aevoa, và Aezillo
21.739 đánh giá
A list of all the guides that are related to Steam profiles. ⠀ ⠀ ⠀ https://i.imgur.com/3UaE3C3.pnghttps://i.imgur.com/5QMXrut.png
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
26

Điểm kinh nghiệm đạt được
30.486.823
Vật phẩm muốn trao đổi
8.098
Vật phẩm đã sở hữu
8.818
Trao đổi đã thực hiện
13.776
Giao dịch tại chợ
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 0,6 giờ
Game as legendary as Bad Rats, made all of my friends have it
Trưng bày giải thưởng
x4
x3
x3
x5
x5
x4
x2
x2
x1
x3
x3
x2
x2
x1
x1
41
Giải thưởng đã nhận
13
Giải thưởng đã trao
Quầy trưng bày phá đảo thế giới ảo
Nhóm yêu thích
SteamDB - Nhóm công khai
SteamDB — a database of everything on Steam
216.051
Thành viên
10.017
Đang chơi
40.171
Trên mạng
7.133
đang trò chuyện
♥Alice CEO OF e621♥ 16 giờ trước 
grass eater >w>
♥Alice CEO OF e621♥ 21 Thg05 @ 6:10am 
⠀⢀⢟⠥⡖⠉⠁⠀⠔⠉⠢⡴⠋⠆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠞⢁⠎⠀⠀⡴⠀⠄⠂⠈⠀⢸⢸
⠀⠀⢸⠀⣠⡜⠳⡸⠤⠀⠠⣤⢂⠌
⠀⠀⠘⣠⣉⡇⠀⠐⠂⣩⣏⠋⢸⠦⠊⣐⡡⡰⠊⡡⢊⠠⢐⡆⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠁⢏⣀⡄⠀⠀⠛⠁⢀⠜⢰⠚⢁⠮⡤⠞⠈⣠⠔⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠘⠓⠒⡲⠈⡠⡎⠀⣾⢐⠏⡴⢥⠐⠚⠛⣢⢍⡒⢄⠀⠀⠀⠀
⡠⠒⠉⠉⠉⠉⠐⡤⠁⢀⠏⡀⣠⡿⠃⣀⠴⢷⡒⢈⢁⠑⡐⢻⡝⢇⠀⠀⠀
⠑⠠⠄⠤⠊⡁⠀⡇⠀⠘⡔⠋⠁⠠⠤⣎⠐⠏⠘⡄⢂⢂⢠⠃⣽⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠑⠒⠳⡀⠀⠀⡀⠀⢀⡔⠁⢰⠀⠀⢰⡌⠐⢸⠀⡟⡄⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠀⢁⢋⠀⠳⠀⠈⠆⠀⢸⡇⢠⢸⠀⣇⡇⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠃⠀⢸⢠⠁⠀⡇⠀⠘⡀⠀⢣⢸⡬⠀⢛⢷⡀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠀⢸⡌⠀⠀⡇⠀⠀⡇⠀⠘⢿⠙⣞⣈⢆
♥Alice CEO OF e621♥ 21 Thg05 @ 6:05am 
⢸⡯⡣⡨⣻⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡠⠚⠁⠈⢳⡀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⠴⠖⢂⠀
⠈⣿⡪⡺⣺⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⠁⠀⠀⠀⣀⢳⠀⠀⠀⢀⠞⠁⠀⠀⠈⢧⠀
⠀⢸⣮⣪⣨⣷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡇⠀⠀⠀⠸⡏⠻⣇⠀⣰⠋⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡆
⠀⢸⣯⣪⣹⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠀⠀⣀⢤⠇⠀⠈⠀⠗⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⡇
⠀⠈⣿⣿⣿⣇⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⡆⠀⠀⠉⠓⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇
⠀⢀⣿⠃⢸⠀⠉⠑⠲⢤⣀⠀⠀⢳⡶⠆⣠⢞⣶⠂⠀⣴⢲⣶⡄⠠⠤⠤⢤⡸⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠈⣇⠀⡘⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠒⠾⢧⣴⣟⡺⠿⣠⡄⠁⠸⣿⡿⢠⠀⢀⡞⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠘⠶⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠠⣤⣀⣀⣤⣄⣈⣉⣒⡶⠤⠆⠀⠸⠉⠉⠰⡏⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠙⢢⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡄⠀⣽⠂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣴⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠦⢠⡴⠶⠲⢄⡀
「Coronarena」 9 Thg04 @ 10:18am 
Furios Baco
Furious Bacon
Furry Baka

My throat is back to normal again.
I blame you, Neet.
:Neko:
♥Alice CEO OF e621♥ 2 Thg04 @ 7:52am 
You like using boys like socks, don't you?
⣿⣿⡟⡹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⢱⣶⣭⡻⢿⠿⣛⣛⣛⠸⣮⡻⣿⣿⡿⢛⣭⣶⣆⢿⣿
⣿⡿⣸⣿⣿⣿⣷⣮⣭⣛⣿⣿⣿⣿⣶⣥⣾⣿⣿⣿⡷⣽⣿
⣿⡏⣾⣿⣿⡿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⣿⣿
⣿⣧⢻⣿⡟⣰⡿⠁⢹⣿⣿⣿⣋⣴⠖⢶⣝⢻⣿⣿⡇⣿⣿
⠩⣥⣿⣿⣴⣿⣇⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣷⠀⢰⣿⠇⣿⣭⣼⠍⣿
⣿⡖⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣭⣭⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⡔⣾⣿
⣿⡡⢟⡛⠻⠿⣿⣿⣿⣝⣨⣝⣡⣿⣿⡿⠿⠿⢟⣛⣫⣼⣿
⣿⣿⣿⡷⠝⢿⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣾⡩⣼⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⣯⡔⢛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣍⣨⠿⢿⣿⣿⣿
⣿⡿⢫⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣝⣿
♥Alice CEO OF e621♥ 23 Thg03 @ 9:13am 
Boykisser? I was a boykisser once. They locked me in a room. A bedroom. A bedroom with boys, and boys make me a boykisser. Boykisser? I was a boykisser once. They locked me in a room. A bedroom. A bedroom with boys, and boys make me a boykisser. Boykisser? I was a boykisser once. They locked me in a room. A bedroom. A bedroom with boys, and boys make me a boykisser. Boykisser? I was a boykisser once. They locked me in a room. A bedroom. A bedroom with boys, and boys make me a boykisser. Boykisser? I was a boykisser once. They locked me in a room. A bedroom. A bedroom with boys, and boys make me a boykisser.