V I R A L
M i d n i g h t⠀ P r e t e n d e r⠀ i n   Ha Noi, Viet Nam
 
 
:bu_2::StarzB::PinkMagnet::CyanMagnet::PinkMagnet::CyanMagnet::PinkMagnet::CyanMagnet::PinkMagnet::s_line::StarzR::retrosun2000::StarzR::s_line::CyanMagnet::PinkMagnet::CyanMagnet::PinkMagnet::CyanMagnet::PinkMagnet::CyanMagnet::StarzB::bu_1:
⠀ • 𝚏 𝚘 𝚕 𝚕 𝚘 𝚠 :Livelikeitwasyourlastday: ЯIƧΣ FӨЯ ƬΉΣ DΛЯK FЦƬЦЯΣ :Livelikeitwasyourlastday: 𝚌 𝚘 𝚖 𝚖 𝚎 𝚗 𝚝
:ru_2::StarzB::PinkMagnet::CyanMagnet::PinkMagnet::CyanMagnet::PinkMagnet::CyanMagnet::PinkMagnet::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::CyanMagnet::PinkMagnet::CyanMagnet::PinkMagnet::CyanMagnet::PinkMagnet::CyanMagnet::StarzB::ru_1:


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀🌴 I N F O🌴

———– ———– ———– ———– ———– ———– ———– ———– ———– ———– ———– ———–

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⫷ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       J̾o̾i̾n̾ m̾y̾ g̾r̾o̾u̾p̾! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     ⫸

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:neonbr: Winner of Impressive Artwork Profiles Top 5 Winners
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and 𝙿𝚛𝚘𝚏𝚒𝚕𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚆𝚎𝚎𝚔!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:neonrr: Rank S Retro/Anime Profile in 𝚃𝙾𝙿 𝚂𝚃𝙴𝙰𝙼 𝙿𝚁𝙾𝙵𝙸𝙻𝙴𝚂 [steamprofiledesign.com]

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:neonbr: Featured in Top Steam Profiles of 2022 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:neonrr: My : 𝚁𝚎𝚟𝚒𝚎𝚠𝚜 / 𝚅𝚒𝚍𝚎𝚘𝚜 / 𝙶𝚞𝚒𝚍𝚎𝚜 / 𝙰𝚛𝚝𝚠𝚘𝚛𝚔𝚜

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:neonbr: Social media : Instagram [www.instagram.com]

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:neonrr: Useful links for profile design ideas :
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◈ 𝙱𝚎𝚜𝚝 𝚂𝚝𝚎𝚊𝚖 𝙿𝚛𝚘𝚏𝚒𝚕𝚎𝚜

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◈ Deviant Art [www.deviantart.com]
Artwork Showcase
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▼⠀ネ オ ソ ウ ル ▼
1017 1313 190
Featured Artwork Showcase
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▼⠀⠀全 滅⠀⠀▼
265 208 88
Workshop Showcase
"𝙼𝚊𝚗 𝙸𝚜 𝙰𝚗 𝙸𝚗𝚍𝚒𝚟𝚒𝚍𝚞𝚊𝚕 𝙾𝚗𝚕𝚢 𝙱𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝙾𝚏 𝙷𝚒𝚜 𝙸𝚗𝚝𝚊𝚗𝚐𝚒𝚋𝚕𝚎 𝙼𝚎𝚖𝚘𝚛𝚢. 𝙱𝚞𝚝 𝙼𝚎𝚖𝚘𝚛𝚢 𝙲𝚊𝚗𝚗𝚘𝚝 𝙱𝚎 𝙳𝚎𝚏𝚒𝚗𝚎𝚍, 𝚈𝚎𝚝 𝙸𝚝 𝙳𝚎𝚏𝚒𝚗𝚎𝚜 𝙼𝚊𝚗𝚔𝚒𝚗𝚍." ᵀʰᵉ ᵛᵉʳʸ ᵍˡᵘᵉ ᵗʰᵃᵗ ᵈᵉᶠᶦⁿᵉˢ ᵃ ᵖᵉʳˢᵒⁿ ᵒʳ ᵉᵛᵉⁿ ᵃ ˢᵒᶜᶦᵉᵗʸ ᶦˢ ᵃ ʳᵉᶜᵒʳᵈ ᵒᶠ ᵗʰᵉᶦʳ ᵖᵃˢᵗ, ʷᶦᵗʰᵒᵘᵗ ʰᶦˢᵗᵒʳʸ ᵒʳ ᵐᵉᵐᵒʳʸ, ᵃ ˢᵉⁿᵗᶦᵉⁿᵗ ᵇᵉᶦⁿᵍ ᶦˢ ⁿᵒᵗʰᶦⁿᵍ. - G
40 ratings
Created by - V I R A L
Video Showcase
CHARGE - A Pure Darksynth Synthwave Cyberpunk Special Mix
31 26 4
Favorite Group
SYNTHWAVE / RETROWAVE / VAPORWAVE / CYBERPUNK PROFILES
1,312
Members
34
In-Game
218
Online
85
In Chat
Screenshot Showcase
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▼⠀⠀ナイトシティ⠀⠀▼
106 58 16
Favorite Guide
Created by - V I R A L
42 ratings
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🎧 ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ : 𝙳𝚎𝚜𝚝𝚛𝚘𝚒𝚍 - 𝙰𝚗𝚗𝚒𝚑𝚒𝚕𝚊𝚝𝚎 🎧 ────────────────────⚪─────────────────────── ◄◄⠀▐▐ ⠀►►⠀⠀ ⠀ ₂:₃₃ / ₅:₁₀  ⠀ ──○─ 🔊⠀ ᴴᴰ ⚙ ❐ ⊏⊐ "𝙰𝚗𝚍, 𝚏𝚘𝚛 𝚊𝚗 𝚒𝚗𝚜𝚝𝚊𝚗𝚝, 𝚜𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚎𝚍 𝚍𝚒𝚛𝚎𝚌𝚝𝚕𝚢 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚜𝚘𝚏𝚝 𝚋𝚕𝚞𝚎 𝚎
⠀📶 5G ✉²  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21:30    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 95% 🔋
⠀┌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:neonrl:⠀I⠀N⠀T⠀R⠀ↀ⠀D⠀U⠀C⠀T⠀I⠀O⠀N :neonrr:
⠀└⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘

:s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line:
:neonrl::neonrl::neonrl::neonrl::neonrl::neonrl::neonrl::neonrl::neonrl::neonrl::neonrl::neonrl::neonrl::neonrl::neonrl::neonrl::StarzB::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr:
:s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line:

⠀⠀⠀⠀┌──────⠀[]⠀───────────⠀⠀🌴⠀I N T R O⠀🌴⠀⠀─────────────⠀───────┐

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 ⠀ID / 𝚌 𝚊 𝚙 𝚝 𝚊 𝚒 𝚗 𝚟 𝚒 𝚛 𝚊 𝚕

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:pbox::pbox::pbox::pbox::pbox:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝙼𝚈 𝙾𝙽𝙻𝙸𝙽𝙴 𝙽𝙰𝙼𝙴 𝙸𝚂 V I R A L .𝙸 𝙴𝙽𝙹𝙾𝚈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:pbox::CyanMagnet::PinkMagnet::CyanMagnet::pbox:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝙶𝙰𝙼𝙸𝙽𝙶,⠀𝚆𝚁𝙸𝚃𝙸𝙽𝙶 𝚁𝙴𝚅𝙸𝙴𝚆𝚂, 𝙿𝙾𝚂𝚃𝙸𝙽𝙶
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:pbox::PinkMagnet::AviciiPixelHeart::PinkMagnet::pbox:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝙰𝚁𝚃𝚆𝙾𝚁𝙺𝚂 𝙰𝙽𝙳 𝚂𝙲𝚁𝙴𝙴𝙽𝚂𝙷𝙾𝚃𝚂 𝚁𝙴𝙶𝚄𝙻𝙰𝚁𝚈. 𝙸'𝙼 ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:pbox::CyanMagnet::PinkMagnet::CyanMagnet::pbox:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝙲𝚄𝚁𝚁𝙴𝙽𝚃𝙻𝚈 𝚆𝙾𝚁𝙺𝙸𝙽𝙶 𝙰𝚂 𝙰 𝙵𝙻𝙸𝙶𝙷𝚃 𝙰𝚃𝚃𝙴𝙽𝙳𝙰𝙽𝚃. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:pbox::pbox::pbox::pbox::pbox:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝙴𝙽𝙹𝙾𝚈 𝚈𝙾𝚄𝚁 𝚂𝚃𝙰𝚈 𝙷𝙴𝚁𝙴, 𝙼𝙰𝚃𝙴.🎵

⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────⠀─────────────────────────────────────⠀───────┘⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ┌──────⠀[]⠀─────────── • L I K E S • ─────────────────────┐

     :CyanMagnet: ɢᴀᴍᴇs: sᴋʏʀɪᴍ, ᴀᴘᴇx ʟᴇɢᴇɴᴅs, ᴅᴀʀᴋ sᴏᴜʟs, ɢᴇɴsʜɪɴ ɪᴍᴘᴀᴄᴛ
     :PinkMagnet: ᴍᴜsɪᴄ: ᴇᴅᴍ , ᴅᴜʙsᴛᴇᴘ, ʀᴏᴄᴋ , ᴊ-ᴘᴏᴘ ᴀɴᴅ ᴠᴏᴄᴀʟᴏɪᴅ
     :CyanMagnet: ᴍᴏᴠɪᴇs: ᴀʟᴛᴇʀᴇᴅ ᴄᴀʀʙᴏɴ , ɢʜᴏsᴛ ɪɴ ᴛʜᴇ sʜᴇʟʟ, ᴍᴀᴅ ᴍᴀx
     :PinkMagnet: ᴍᴀɴɢᴀ : ᴍᴏɴsᴛᴇʀs , ʙᴀᴛᴛʟᴇ ᴀɴɢᴇʟ ᴀʟɪᴛᴀ , ɢᴀɴᴛᴢ
     :CyanMagnet: ᴀɴɪᴍᴇ : ʟᴀɪᴅ-ʙᴀᴄᴋ ᴄᴀᴍᴘ , ᴀᴋɪʀᴀ , ɴᴇᴏɴ ɢᴇɴᴇsɪs ᴇᴠᴀɴɢᴇʟɪᴏɴ
     :PinkMagnet: ᴛᴏʏ sᴛᴜғғ : ɢᴜɴᴅᴀᴍ / ᴍᴇɢᴀᴍɪ ᴅᴇᴠɪᴄᴇs / ғʀᴀᴍᴇ ᴀʀᴍs ɢɪʀʟ


             ... 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚘𝚌𝚘𝚗𝚞𝚝 𝚌𝚘𝚏𝚏𝚎𝚎.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└────────────────────⠀ • •⠀ ────────────────────┘


⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ┌──────⠀[]⠀─────────── • S P E C S • ─────────────────────┐

     :mb: ᴍᴀɪɴʙᴏᴀʀᴅ ᴍsɪ ᴍᴀɢ ᴢ𝟺𝟿𝟶 ᴛᴏᴍᴀʜᴀᴡᴋ
     :cp_u: ᴄᴘᴜ ɪɴᴛᴇʟ ᴄᴏʀᴇ ɪ𝟿 𝟷𝟶𝟿𝟶𝟶
     :ra_m: ʀᴀᴍ ᴅᴅʀ𝟺 ᴛᴇᴀᴍ 𝟹𝟸ɢ/𝟹𝟸𝟶𝟶 ᴛ-ғᴏʀᴄᴇ ᴅᴇʟᴛᴀ ᴛᴜғ ɢᴀᴍɪɴɢ ᴀʟʟɪᴀɴᴄᴇ
     :h_d: ᴄᴏᴏʟᴇʀ ᴍᴀsᴛᴇʀ 𝟷𝟶𝟶𝟶ᴡ ᴠ𝟷𝟶𝟶𝟶 𝟾𝟶 ᴘʟᴜs ɢᴏʟᴅ ғᴜʟʟʏ ᴍᴏᴅᴜʟᴀʀ
     :vica: ᴠɢᴀ ɪɴɴᴏ𝟹ᴅ ʀᴛx 𝟹𝟶𝟾𝟶 𝟷𝟶ɢ ɢᴅᴅʀ𝟼x ɪᴄʜɪʟʟ x𝟹
     :us_b: ᴄᴏᴏʟᴇʀ ᴄᴘᴜ ɢɪɢᴀʙʏᴛᴇ ᴀᴏʀᴜs ᴀᴛᴄ𝟾𝟶𝟶 ʀɢʙ
     :ssd: ssᴅ 𝟻𝟷𝟸ɢ ɢɪɢᴀʙʏᴛᴇ + ssᴅ 𝟷 ᴛʙ ᴄʀᴜᴄɪᴀʟ
     :mon: sᴀᴍsᴜɴɢ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ ʟᴜ𝟸𝟾ʀ𝟻𝟻𝟶ᴜǫᴇxxᴠ 𝟸𝟾 ɪɴᴄʜ ᴜʜᴅ 𝟺ᴋ 𝟼𝟶ʜᴢ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀└────────────────────⠀ • •⠀ ─────────────────────┘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ┌───⠀⠀⠀⠀く そ⠀⠀⠀|⠀⠀⠀⠀ミ ク⠀⠀⠀──────⠀──────⠀────────────────┐

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ┌────┐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀—⠀⠀I I I I I I I I I I I I I I I I I I⠀⠀—
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ └────┘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ┌────┐⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    sʏsᴛᴇᴍ ᴇʀʀᴏʀ, ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴛʀʏ ᴀɢᴀɪɴ ʟᴀᴛᴇʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ └────┘⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ :hatecursor:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀┌────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀└────┘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀さようなら ♪

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ └───────⠀─────────────⠀⠀•⠀⠀⠀•⠀⠀⠀•⠀⠀──────⠀[]⠀───────────┘

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ < ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀^⠀⠀⠀⠀•⠀⠀⠀⠀^⠀⠀⠀⠀•⠀⠀⠀⠀ ^ ⠀⠀  ⠀       ⠀>⠀⠀  ⠀       ⠀
Favorite Group
時⠀間⠀は⠀誰⠀も⠀待⠀た⠀な⠀い
338
Members
14
In-Game
64
Online
14
In Chat
Screenshot Showcase
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▼⠀⠀ネオンピンク⠀⠀▼
130 86 28
Workshop Showcase
"𝙰𝚗𝚢𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚌𝚊𝚗 𝚋𝚎 𝚍𝚘𝚗𝚎 𝚝𝚘 𝚊 𝚛𝚊𝚝 𝚌𝚊𝚗 𝚋𝚎 𝚍𝚘𝚗𝚎 𝚝𝚘 𝚊 𝚑𝚞𝚖𝚊𝚗 𝚋𝚎𝚒𝚗𝚐. 𝙰𝚗𝚍 𝚠𝚎 𝚌𝚊𝚗 𝚍𝚘 𝚖𝚘𝚜𝚝 𝚊𝚗𝚢𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚛𝚊𝚝𝚜. 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝚒𝚜 𝚊 𝚑𝚊𝚛𝚍 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚔 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝, 𝚋𝚞𝚝 𝚒𝚝'𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚛𝚞𝚝𝚑. 𝙸𝚝 𝚠𝚘𝚗'𝚝 𝚐𝚘 𝚊𝚠𝚊𝚢 𝚋𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝚠𝚎 𝚌𝚘𝚟𝚎𝚛 𝚘𝚞𝚛 𝚎𝚢𝚎𝚜. 𝚃𝙷𝙰𝚃 𝚒𝚜 𝚌𝚢𝚋𝚎𝚛𝚙𝚞𝚗𝚔." — 𝙱𝚛𝚞𝚌𝚎 𝚂𝚝𝚎𝚛𝚕𝚒𝚗𝚐
44 ratings
Created by - V I R A L
Favorite Guide
Created by - V I R A L
1 ratings
𝙶𝚎𝚝𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚘𝚕𝚍 𝚒𝚜𝚗'𝚝 𝚊 𝚌𝚞𝚛𝚜𝚎, 𝚋𝚞𝚝 𝚒𝚝'𝚜 𝚊𝚗 𝚊𝚌𝚑𝚒𝚎𝚟𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝 --- 𝙹𝚒𝚕𝚕
Artwork Showcase
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▼⠀⠀サイバーパンク⠀⠀▼
70 50 18
Items Up For Trade
6,516
Items Owned
368
Trades Made
2,101
Market Transactions
:s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line:
:neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr::neonrr:
:Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::ns_green::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::redflare::redflare::redflare::Aegg::Aegg::Aegg::CyanMagnet::Aegg::Aegg::Aegg::CyanMagnet::Aegg::Aegg::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::ns_green::Aegg::ns_green::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::redflare::Aegg::Aegg::Aegg::redflare::Aegg::Aegg::Aegg::CyanMagnet::Aegg::CyanMagnet::Aegg::Aegg::Aegg::PinkMagnet::Aegg::Aegg::Aegg::PinkMagnet::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::ns_green::Aegg::Aegg::Aegg::ns_green::Aegg::Aegg::Aegg::redflare::Aegg::Aegg::Aegg::redflare::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::CyanMagnet::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::PinkMagnet::Aegg::Aegg::Aegg::PinkMagnet::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::ns_green::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::ns_green::Aegg::Aegg::redflare::Aegg::Aegg::Aegg::redflare::Aegg::Aegg::Aegg::CyanMagnet::Aegg::CyanMagnet::Aegg::Aegg::Aegg::PinkMagnet::Aegg::Aegg::Aegg::PinkMagnet::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::ns_green::ns_green::ns_green::ns_green::ns_green::ns_green::ns_green::ns_green::ns_green::Aegg::Aegg::redflare::redflare::redflare::Aegg::Aegg::Aegg::CyanMagnet::Aegg::Aegg::Aegg::CyanMagnet::Aegg::Aegg::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar::Implo::DreamStar:
:neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl::neonbl:
:s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line:
Video Showcase
VOID - A Special Darksynth Mix
17 10 6
Featured Artwork Showcase
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▼⠀⠀ネオン路地⠀⠀▼
65 32 15
Favorite Game
Awards Showcase
x774
x426
x823
x263
x116
x204
x47
x261
x188
x92
x43
x79
x121
x116
x26
4,081
Awards Received
164
Awards Given
Items Up For Trade
6,516
Items Owned
368
Trades Made
2,101
Market Transactions
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Y::Aegg::Aegg::Y::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Y::Y::Y::Y::Y::Y::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:orangeb::orangeb::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Y::Aegg::Aegg::Y::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::orangeb::orangeb:
:orangeb::orangeb::orangeb::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Y::Y::Y::Y::Y::Y::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Mask3::orangeb::orangeb::orangeb:
:Aegg::orangeb::orangeb::Mask3::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Y::LIMBO_boy::LIMBO_boy::Y::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Mask3::Mask3::orangeb::orangeb::Aegg:
:Aegg::Aegg::TheyWhoControlTheSpice::Mask3::WtSmileLove::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::LIMBO_boy::LIMBO_boy::LIMBO_boy::LIMBO_boy::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Mask3::Mask3::Mask3::orangeb::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Mask3::Mask3::Mask3::Y::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Y::LIMBO_boy::LIMBO_boy::Y::petasum::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::WtSmileOF::Mask3::Mask3::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::WtSmileLove::Mask3::Mask3::Mask3::fallguysbird::Y::Y::Y::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Y::Y::Y::csgocross::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::madgold::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::madgold::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Mask3::Mask3::Mask3::madgold::Mask3::Mask3::Mask3::Her2::Her2::Mask3::Mask3::Mask3::madgold::Mask3::Mask3::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::WtSmileOF::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::madgold::Mask3::Her2::Her2::Mask3::madgold::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Her2::Mask3::Mask3::Her2::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Donotcry::cozyps2vs::Mask3::Mask3::cozyfallout4::Mask3::Her2::Her2::Mask3::Mask3::trivialiterature::trivialiterature::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::A_Flower::Mask3::Mask3::Her2::Her2::YellowMagnet::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::YellowMagnet::Her2::Her2::Mask3::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Getstarted::Mask3::Mask3::YellowMagnet::ritu::Mask3::YellowMagnet::Mask3::Mask3::YellowMagnet::Mask3::Her2::YellowMagnet::Mask3::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::YellowMagnet::Her2::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Her2::YellowMagnet::Mask3::Mask3::Mask3::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Mask3::Mask3::sc_sad::SpRad_ThumbsDown::d2axe::Her2::YellowMagnet::Mask3::Mask3::YellowMagnet::Her2::Mask3::Mask3::redflare::SpRad_ThumbsDown::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::nerofaction::Mask3::Mask3::bloodsplatter::Her2::YellowMagnet::re2raccoon::LIMBO_boy::Mask3::Mask3::LIMBO_boy::WtSmileOF::YellowMagnet::Her2::Mask3::Mask3::Mask3::Her2::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Mask3::Mask3::redbacteria::Her2::Her2::deathballs::LIMBO_boy::Mask3::Mask3::LIMBO_boy::SpRad_ThumbsDown::Her2::Her2::Mask3::Mask3::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::neonrr::Her2::Her2::Her2::Her2::chocola2::chocola2::LIMBO_boy::LIMBO_boy::chocola2::chocola2::Mask3::Her2::Her2::Her2::ritu::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Her2::Her2::Her2::Mask3::Mask3::Her2::chocola2::chocola2::chocola2::chocola2::Her2::shtick::Mask3::Her2::Her2::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Her2::Her2::hntngeye::neonrr::Mask3::Her2::agavine::NorminBlack::NorminBlack::Her2::Her2::Antipho::Mask3::2016yeti::Her2::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Her2::SpRad_Smile::Mask3::Her2::agavine::Her2::Her2::Mask3::Mask3::Her2::Her2::Her2::nerofaction::srchand::warrhid::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::d2axe::bitFeind::d2axe::Mask3::neonrr::nav::Her2::ritu::Mask3::Mask3::Mask3::Her2::Mask3::Her2::Her2::neonrr::Mask3::Mask3::Her2::ritu::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::srchand::Her2::TheDark::Mask3::redbacteria::d2axe::Her2::Mask3::Mask3::bitBeast::nerofaction::Mask3::Mask3::Her2::Mask3::Mask3::Mask3::2017stickycrab::Her2::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::ritu::ritu::Mask3::agavine::redbacteria::Her2::Her2::Mask3::d2axe::Her2::Her2::d2axe::Eyetob::Her2::LIMBO_boy::Mask3::agavine::Mask3::Mask3::Mask3::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Her2::ritu::Mask3::Her2::shtick::d2axe::LIMBO_boy::neonrr::agavine::Her2::Her2::agavine::shtick::LIMBO_boy::d2axe::shtick::nerofaction::redbacteria::ritu::d2axe::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Mask3::Mask3::Mask3::fallguysbird::Her2::Mask3::ritu::Her2::Her2::hadesbird::trivialiterature::nerofaction::redflask::redbacteria::neonrr::Mask3::Her2::Her2::Aegg::Aegg:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:neonrl: Nemesis Viral [imgur.com]:neonrr:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🎵 𝙰𝚗 𝚎𝚗𝚍 𝚒𝚜 𝚘𝚗𝚕𝚢 𝚊 𝚋𝚎𝚐𝚒𝚗𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚗 𝚍𝚒𝚜𝚐𝚞𝚒𝚜𝚎 🎵
:lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor::lazor:
:PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀💎💎💎 𝙲 𝙰 𝚄 𝚃 𝙸 𝙾 𝙽 💎💎💎
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⸻⸻⸻⸻⠀⠀⠀ • ● • ⠀⠀⠀⸻⸻⸻⸻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀🌴𝐈'𝐦 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟑𝟎 𝐨𝐫 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐫🌴
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀:neonrl:⠀𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐥𝐞𝐚𝐯𝐞 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭 :neonrr:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙢𝙮 𝙊𝙉𝙇𝙔 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩 . 𝙋𝙡𝙚𝙖𝙨𝙚 𝙗𝙚 𝙘𝙖𝙧𝙚𝙛𝙪𝙡 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙨𝙩𝙚𝙧.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝘼𝙜𝙖𝙞𝙣, 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙠 𝙛𝙤𝙧 𝙫𝙞𝙨𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙮 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙝𝙤𝙥𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙖 𝙜𝙤𝙤𝙙 𝙙𝙖𝙮. 𝘾𝙝𝙚𝙚𝙧𝙨.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲╱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲╱

⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀You and me alone
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀Madness of world locked away
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    P eace and quiet reigns
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀╲⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱╲⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱╲

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀●⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•
--- guides⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ artworks ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ videos ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ reviews ---
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

:PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET::CYANMAGNET::PINKMAGNET:
:s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line:

⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀⠀⠀    ⠀⠀⠀©⠀ɪᴅ / c a p t a i n v i r a l
Recent Activity
39 hrs on record
last played on Jul 17
244 hrs on record
last played on Jul 17
396 hrs on record
last played on Jul 17
⡆⣸⡟⣼⣯⠏⣾⣿⢸⣿⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠸⠁⢹⡿⣿⣿⢻⣿⣿⣿⣿⠄
⡇⡟⣸⢟⣫⡅⣶⢆⡶⡆⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣛⠃⠰⠆⠈⠁⠈⠙⠈⠻⣿⢹⡏⠄
⣧⣱⡷⣱⠿⠟⠛⠼⣇⠇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⣰⣿⣿⡆⠄⠄⠄⠄⠄⠉⠈⠄⠄
⡏⡟⢑⠃⡠⠂⠄⠄⠈⣾⢻⣿⣿⡿⡹⡳⠋⠉⠁⠉⠙⠄⢀⠄⠄⠄⠄⠄⠂⠄
⡇⠁⢈⢰⡇⠄⠄⡙⠂⣿⣿⣿⣿⣱⣿⡗⠄⠄⠄⢀⡀⠄⠈⢰⠄⠄⠄⠐⠄⠄
⠄⠄⠘⣿⣧⠴⣄⣡⢄⣿⣿⣿⣷⣿⣿⡇⢀⠄⠤⠈⠁⣠⣠⣸⢠⠄⠄⠄⠄⠄
⢀⠄⠄⣿⣿⣷⣬⣵⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣟⢷⡶⢗⡰⣿⣿⠇⠘⠄⠄⠄⠄⠄
⣿⠄⠄⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣾⣿⣿⡟⢀⠃⠄⢸⡄⠁⣸
⣿⠄⠄⠘⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⢄⡆⠄⢀⣪⡆⠄⣿
⡟⠄⠄⠄⠄⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⢿⣟⣻⣩⣾⣃⣴⣿⣿⡇⠸⢾
レのひ刀ム丂 15 hours ago 
:DonaldToad::HWUwheel::ttpg_spade::steamsunny::DonaldToad::HWUwheel::ttpg_spade::steamsunny::DonaldToad:
:al_fish::dhnuke::literalfireball::shrimps::summerwind2023::shrimps::literalfireball::dhnuke::al_fish:
:Autflow::firee::tabbycat::spgold::dealstars::spgold::tabbycat::firee::Autflow:
:pizzad::cwfire::honor1::booom::coolstar2022::booom::honor1::cwfire::pizzad:
:DonaldToad::mbflame::Crabsly::dealstars::booom::dealstars::Crabsly::mbflame::DonaldToad:
:DonaldToad::DonaldToad::ExpZ::summersun::openflame::summersun::ExpZ::DonaldToad::DonaldToad:
:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::SunShip::summer::SunShip::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
:cagedsunset::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::SmallHitStrike::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::cagedsunset:
Meidusha (⚞ ᴥ ⚟) 16 hours ago 
⠀⠀:flower_timen::knt_blue::flower_timen:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:flower_timen::knt_blue::flower_timen:⠀⠀
:knt_blue::shinealight::atomical::shinealight::knt_blue:⠀⠀:knt_blue::shinealight::atomical::shinealight::knt_blue:
:flower_timen::atomical:⠀⠀⠀⠀:atomical::flower_timen::atomical:⠀⠀⠀⠀:atomical::flower_timen:
:knt_blue::shinealight:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:shinealight:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:shinealight::knt_blue:
⠀⠀:flower_timen::atomical:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:atomical::flower_timen:⠀⠀
⠀⠀⠀⠀:knt_blue::shinealight:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:shinealight::knt_blue:⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀:flower_timen::atomical:⠀⠀:atomical::flower_timen:⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:knt_blue::shinealight::knt_blue:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:flower_timen:
Senor Vac 17 hours ago 
⣿⣿⣿⣿⡿⢰⠋⡿⢋⣐⡈⣽⠟⢀⢻⢸⡂⣿
⣿⣿⣿⣋⠴⢋⡘⢰⣄⣀⣅⣡⠌⠛⠆⣿⡄⣿
⣿⣿⣿⣿⣶⣁⣐⠄⠹⣟⠯⢿⣷⠾⠁⠥⠃⣹
⣿⣿⠟⠋⡍⢴⣶⣶⣶⣤⣭⡐⢶⣾⣿⣶⡆⢨⠛⠻⣿
⣿⢏⣘⣚⣣⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢈⣿⣿⣿⣧⣘⠶⢂⠹
⠃⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠿⠿⡀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇
⡄⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡯⠄⠄⠾⠿⠿⢦⣝⠻⣿⣿⣿⣿⠇
⣷⣜⠿⢿⣿⡿⠟⣴⣾⣿⡇⢰⣾⣦⡹⣷⣮⡙⢟⣩
⣿⣿⣿⣆⢶⣶⣦⢻⣿⣿⣷⢸⣿⣿⣷⣌⠻⡷⣺
⣿⣿⣿⣿⡜⢿⣿⡎⢿⣿⣿⡬⣿⣿⣿⡏⢦⣔⠻
⣿⣿⣿⣿⣿⠎⠻⣷⡈⢿⣿⡇⢛⣻⣿⣿⢸⣿⣷⠌⡛
⣿⣿⣿⣿⡏⢰⣷⡙⢷⣌⢻⣿⣿⣿⣿⣿⢸⡿⢡⣾⣿
⣿⣿⣿⡟⣰⣶⣭⣙⠊⣿⣷⣬⣛⠻⣿⣿⠈⣴⣿⣿⣿
⣿⣿⡟⠄⠹⢿⣿⣿⣿⣤⠻⠟⠋⠡⠘⠋⢸⣿⣿⡿⠁
⣿⣿⠁⠄⠄⠄⠙⢻⣿⣿⣇⠄⠄⠄⠄⠄⣺⡿⠛⠄⠄
⣿⡏⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠉⠻⠷⠄⢠⣄⠄⠋⠄⠄⠄⠄
Senor Vac 23 hours ago 
I didn't want to know
Best to keep things in the shallow end
'Cause I never quite learned how to swim
I just didn't want to know


Close my eyes just to look at you
Taken by this seamless vision
I close my eyes
Ignore the smoke

Call an optimist, she's turning blue
Such a lovely color for you
Call an optimist, she's turning blue
Such a lovely color for your eyes - A Perfect Circle
🌴Blue🌴 Jul 16 @ 8:49pm 
Hello V I R A L

Don't forget to claim the free points shop items before 22 - July its :_f_::_r_::_e_::_e_:

https://store.steampowered.com/points/shop/event/sale_fighting_games

Have a great week :N::XenoE::O::N: :wavetree: