TristianX
New Hampshire, United States
 
 
                                      Hi Sͥanͣdͫy :SantaHead:
                        🇮​ 🇦​🇲​ 🇪​🇳​🇬​🇱​🇮​🇸​🇭​ :england: and :BR_Heart: 🇮​ 🇦​🇲​ 🇦​🇳​ 🇪​🇳​🇫​🇵​. [www.16personalities.com]Y̞̼͕̮̟̞̘ë́͒͗͒ah̥̝͔̬,͎̟̯̺͛̋ͩͪ ̳͔͈͔̝̜̄̿͋̃ͪ̒̓ͅI͖͍͇͔͖͒ͣ̎̍̚'͖̱̭͚̆̓ͩͣ̑ͅm̙̳̟̹̘͈̩ͯ̈́̆͂̊̿̇ ̱̘̳͔ͦ̿̐͌á̞͉̥͛́ l̥̺̳̠̯͍̺i̲̻̻̬͎ṱ̤̊̂t́ͭl̯͎ͤ̅e̥̳͎̣̫͆͌̐̋͆ ͇̪͔̿̆ͣb̯͓̥̠̲̼̅̓͊ͣ̓͌r͍̤͚̜ͧͬ̽̑o̝̫͚̼̗͇͚̓͗ͣ̀͒̅̈́k͎̟̟̺̳e̺̬̖͆ͪͮṋ̪̱̯̖̋̉̏̆ͯ͂ͅ ̼̙̥̜̬͈̫͗̐ͭ͗͂ͧ̊a̬̩͖ͩ̀͒n͕d̀ c̤̭̭̼̜̃̅̊͂ͦa͉̮̙̗͔̳ṉͨ't͑ͮ͐ͧ͒ ̑b̒̐̆ͦ̎e ̙̼̬ͥ̊̏fi̘xe͙̥̮̝͖̟d͉̜̋ͤ ͔̖̞̰̰̒͗̽̃̚bu̻̲̖̲ͭͪ̂̇t ̦͔̟̬̳̭͍̈́͌͒͗̌ͤ̐ĕ͖̙̍v͔̣̞͉͌̆̾̉eŕ̰̽ͅy̠̰̤ͮ͗͐t͕̓hi̩̫̼̋̄̆ng̎ͩ̋̍̊ͯ̄'̟̞̮̹̱̖̓́̉̃̉̏s ̻̻̲̘͐̆̃͐͛ͅg͙̮͔͕̱̊͐̀̑͐o̘̙̘̪̳̘ͭͣ̋ͧ̀̓ò͉̮͉͎̭̲̪̊ͤͫ̾ͥ̇d͚̪̠̫͕̳̀͑̽̈́̒,ͨ͆͛̓ ͨͪ̚y͇̰͈ȇ͖̫̣̰̠̄ͮͨ̇a̟̻̠h̪̟̫̘̺̞̞ͩ̌̅͂͒ͩ̏,̘̙̘͕̅̐ͬ̚ ev͔̱ͮ̅e͕̘̍̾ͩͅṛͦẏ̃ͯ͋ͧͨ̽t̬̲͉̱̳̭͖̆͊̀̆̆̌ͥh̬̪͐ͬin̙̤͕͖̳̑ͣ̈́̃̇g̱̹̭̰̱̒̌̓̿̐'́ͭ̎̚s g͓̠̥̹oo̮̘̫̩̙̦̘ͯ͗̓͗̍̓͊d


Main PC Specs [valid.x86.fr]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀・*☆゚*. 🇲​🇦​🇰​🇪​ 🇸​🇴​🇲​🇪​ 🇱​🇴​🇻​🇪​ 🇦​🇳​🇩​ 🇸​🇴​🇲​🇪​ 🇲​🇮​🇸​🇹​🇦​🇰​🇪​🇸​​​ .*☆゚*・
                                                    ●▬▬▬▬๑۩ Ƒąⱱօɾíƭҽ Qʋօƭҽʂ ۩๑▬▬▬▬▬●

🇾​🇴​🇺​ 🇬​🇪​🇹​ 🇼​🇭​🇦​🇹​ 🇦​🇳​🇾​🇴​🇳​🇪​ 🇬​🇪​🇹​🇸​ ﹣ 🇾​🇴​🇺​ 🇬​🇪​🇹​ 🇦​ 🇱​🇮​🇫​🇪​🇹​🇮​🇲​🇪​.
:hex:】🇩🇪🇦​🇹🇭
🇼​🇪​ 🇦​🇷​🇪​ 🇦​🇱​🇱​ 🇮​🇳​ 🇹​🇭​🇪​ 🇬​🇺​🇹​🇹​🇪​🇷​, 🇧​🇺​🇹​ 🇸​🇴​🇲​🇪​ 🇴​🇫​ 🇺​🇸​ 🇦​🇷​🇪​ 🇱​🇴​🇴​🇰​🇮​🇳​🇬​ 🇦​🇹​ 🇹​🇭​🇪​ 🇸​🇹​🇦​🇷​🇸​.
:hex:】🇴​🇸​🇨​🇦​🇷​ 🇼​🇮​🇱​🇩​🇪​
🇾​🇴​🇺​ 🇨​🇴​🇲​🇪​ 🇹​🇴​ 🇱​🇴​🇻​🇪​ 🇳​🇴​🇹​ 🇧​🇾​ 🇫​🇮​🇳​🇩​🇮​🇳​🇬​ 🇹​🇭​🇪​ 🇵​🇪​🇷​🇫​🇪​🇨​🇹​ 🇵​🇪​🇷​🇸​🇴​🇳​, 🇧​🇺​🇹​ 🇧​🇾​ 🇸​🇪​🇪​🇮​🇳​🇬​ 🇦​🇳​ 🇮​🇲​🇵​🇪​🇷​🇫​🇪​🇨​🇹​ 🇵​🇪​🇷​🇸​🇴​🇳​ 🇵​🇪​🇷​🇫​🇪​🇨​🇹​🇱​🇾​.
:hex:】🇸​🇦​🇲​ 🇰​🇪​🇪​🇳​
🇳​🇪​🇻​🇪​🇷​ 🇬​🇮​🇻​🇪​ 🇮​🇳​﹐🇳​🇪​🇻​🇪​🇷​ 🇬​🇮​🇻​🇪​ 🇮​🇳​﹐🇳​🇪​🇻​🇪​🇷​﹐🇳​🇪​🇻​🇪​🇷​﹐🇳​🇪​🇻​🇪​🇷​﹐🇳​🇪​🇻​🇪​🇷​﹣🇮​🇳​ 🇳​🇴​🇹​🇭​🇮​🇳​🇬​, 🇬​🇷​🇪​🇦​🇹​ 🇴​🇷​ 🇸​🇲​🇦​🇱​🇱​, 🇱​🇦​🇷​🇬​🇪​ 🇴​🇷​ 🇵​🇪​🇹​🇹​🇾​﹣🇳​🇪​🇻​🇪​🇷​ 🇬​🇮​🇻​🇪​ 🇮​🇳​ 🇪​🇽​🇨​🇪​🇵​🇹​ 🇹​🇴​ 🇨​🇴​🇳​🇻​🇮​🇨​🇹​🇮​🇴​🇳​🇸​ 🇴​🇫​ 🇭​🇴​🇳​🇴​🇺​🇷​ 🇦​🇳​🇩​ 🇬​🇴​🇴​🇩​ 🇸​🇪​🇳​🇸​🇪​. 🇳​🇪​🇻​🇪​🇷​ 🇾​🇮​🇪​🇱​🇩​ 🇹​🇴​ 🇫​🇴​🇷​🇨​🇪​;  🇳​🇪​🇻​🇪​🇷​ 🇾​🇮​🇪​🇱​🇩​ 🇹​🇴​ 🇹​🇭​🇪​ 🇦​🇵​🇵​🇦​🇷​🇪​🇳​🇹​🇱​🇾​ 🇴​🇻​🇪​🇷​🇼​🇭​🇪​🇱​🇲​🇮​🇳​🇬​ 🇲​🇮​🇬​🇭​🇹​ 🇴​🇫​ 🇹​🇭​🇪​ 🇪​🇳​🇪​🇲​🇾.​
:hex:】🇸​🇮​🇷​ 🇼​🇮​🇳​🇸​🇹​🇴​🇳​ 🇨​🇭​🇺​🇷​🇨​🇭​🇮​🇱​🇱​
🇧​🇪​ 🇰​🇮​🇳​🇩​ 🇼​🇭​🇪​🇳​🇪​🇻​🇪​🇷​ 🇵​🇴​🇸​🇸​🇮​🇧​🇱​🇪​. 🇮​🇹​ 🇮​🇸​ 🇦​🇱​🇼​🇦​🇾​🇸​ 🇵​🇴​🇸​🇸​🇮​🇧​🇱​🇪​.
:hex:】🇩​🇦​🇱​🇦​🇮​ 🇱​🇦​🇲​🇦​
🇮​🇫​ 🇾​🇴​🇺​🇷​ 🇨​🇴​🇲​🇵​🇦​🇸​🇸​🇮​🇴​🇳​ 🇩​🇴​🇪​🇸​ 🇳​🇴​🇹​ 🇮​🇳​🇨​🇱​🇺​🇩​🇪​ 🇾​🇴​🇺​🇷​🇸​🇪​🇱​🇫​, 🇮​🇹​ 🇮​🇸​ 🇮​🇳​🇨​🇴​🇲​🇵​🇱​🇪​🇹​🇪​.
:hex:】🇧​🇺​🇩​🇩​🇭​🇦​
🇹​🇭​🇪​ 🇸​🇪​🇨​🇷​🇪​🇹​ 🇴​🇫​ 🇭​🇦​🇵​🇵​🇮​🇳​🇪​🇸​🇸​ 🇮​🇸​ 🇳​🇴​🇹​ 🇫​🇴​🇺​🇳​🇩​ 🇮​🇳​ 🇸​🇪​🇪​🇰​🇮​🇳​🇬​ 🇲​🇴​🇷​🇪​﹐🇧​🇺​🇹​ 🇮​🇳​ 🇩​🇪​🇻​🇪​🇱​🇴​🇵​🇮​🇳​🇬​ 🇹​🇭​🇪​ 🇨​🇦​🇵​🇦​🇨​🇮​🇹​🇾​ 🇹​🇴​ 🇪​🇳​🇯​🇴​🇾​ 🇱​🇪​🇸​🇸​
:hex:】🇸​🇴​🇨​🇷🇦​🇹​🇪​🇸​
Artwork Showcase
Some positive thinking
15 6 1
Screenshot Showcase
Rise of the Tomb Raider
37 5 1
Screenshot Showcase
Hitman™ Beta
13 3 1
Favorite Group
Sexy Little Nutellas - Public Group
Hello my sexy little nutellas!
2,375
Members
70
In-Game
411
Online
13
In Chat
Awards Showcase
x3
x2
x1
x7
x4
x3
x2
x2
x2
x2
x1
x1
x1
x1
x1
33
Awards Received
106
Awards Given
Items Up For Trade
19,475
Items Owned
1,363
Trades Made
262,374
Market Transactions
Yeah I don't actually trade tho.
Favorite Game
513
Hours played
Review Showcase
5.6 Hours played
This game is kinda awesome except the bears.. you expect bears to be cute even ninja bears but they are trouble... watch out...
Workshop Showcase
Add me and DM me any fun wallpaper ideas, ill also credit you when i post them!
3,257 ratings
Created by - Croc Chewy
Favorite Guide
Created by - renxie;
903 ratings
Video Showcase
Yeah.
36 2
Video Showcase
How to deal with terrorist with big duck feet.
14 5
Salien Stats
Level Reached
1
Bosses Fought
0

Experience Earned
0

Recent Activity

292 hrs on record
last played on Jul 6
13.1 hrs on record
last played on Jul 6
0.0 hrs on record
last played on Jul 6
SKom 🍹 3 hours ago 
:al_star::al_star::al_star::al_star::bar_gold::bar_gold::bar_gold::bar_gold:
Hi dear friend.
I will remove you from my friends list due to profile changes!
You can add me again if you want.
Angel Jul 4 @ 1:06pm 
:butterfly::lin:
:touchthefluffytail::finnbody:
Angel Jul 4 @ 11:26am 
𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡𝘩𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑤𝘩𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑦𝑚𝑜𝑟𝑒 ... :cmwcm:

:confidence: