SirPing
Michael   Wels, Oberosterreich, Austria
 
 
                                                         ╱╲                                     
                                     ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏᴘʀᴏꜰɪʟᴇ       
 ↓ᴄʟɪᴄᴋ ʜᴇʀᴇ↓                                    ╲╱


Tʀᴀᴅᴇᴏꜰꜰᴇʀ        sᴋɪɴᴘᴏʀᴛ [skinportremovethis.com]       YᴏᴜTᴜʙᴇ        ᴄᴏɴғɪɢ [pastebin.com]       ғᴀᴄᴇɪᴛ [www.faceit.com]


Tʜɪs ɪs ᴍʏ ʀᴇᴀʟ ᴀɴᴅ ᴏɴʟʏ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ!

╭––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mʏ Sᴛᴇᴀᴍ Pʀᴏꜰɪʟᴇ (ꜰʀᴏᴍ SᴛᴇᴀᴍDB [steamdb.info])

Wᴏʀᴛʜ: 1452€ (490€ with sales)
• Gᴀᴍᴇs ᴏᴡɴᴇᴅ: 156
• Gᴀᴍᴇs ᴘʟᴀʏᴇᴅ: 106
• Hᴏᴜʀs ᴏɴ ʀᴇᴄᴏʀᴅ: 3467h

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╯
╭––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aᴅᴅ ᴍᴇ ᴡʜᴇɴ...
    ...ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ Sᴛᴇᴀᴍ-Lᴇᴠᴇʟ 10 ᴏʀ ʜɪɢʜᴇʀ
    ...ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴛʀᴀᴅᴇ
    ...ʏᴏᴜʀ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ ɪs ɴᴏᴛ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ
    ...ʏᴏᴜ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ sᴄᴀᴍ ᴍᴇ
    ...ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴀᴛ ʟᴇᴀsᴛ MG2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╯
╭––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sᴘᴇᴄɪᴀʟ ᴛʜᴀɴᴋs ᴛᴏ...

... sɪʀᴘɪɴɢᴢ ꜰᴏʀ ɢɪᴠɪɴɢ ᴍᴇ ʜɪs ᴄᴜsᴛᴏᴍ sᴛᴇᴀᴍ ᴜʀʟ
... to ʏᴏᴜ ꜰᴏʀ ᴠɪsɪᴛɪɴɢ ᴍʏ ᴘᴀɢᴇ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╯

Currently Online
Artwork Showcase
ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ
44 8 6
ɪɴꜰᴏ-ʙᴏx.ᴇxᴇ          ⠀ ⠀  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀           ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⚊ ❐ ✖
┏                                                  — ɢ ᴇ ɴ ᴇ ʀ ᴀ ʟ  ɪ ɴ ꜰ ᴏ ʀ ᴍ ᴀ ᴛ ɪ ᴏ ɴ —                                             ┓
                                                                              ╱╲
                                                         ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ιғ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴛʀᴀᴅᴇ ᴏʀ ᴘʟᴀʏ
              ╳                                                ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴛʀʏ ᴛᴏ sᴄᴀᴍ ᴍᴇ                                       ╳
                                                         ʏᴏᴜ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀᴛ ʟᴇᴀsᴛ ʟᴇᴠᴇʟ 10
                                                                                ╲╱

                                                                     —  ᴀ ʙ ᴏ ᴜ ᴛ ᴍ ᴇ —
                                                                              ╱╲
                                                                         ᴀɢᴇ — ᴛᴡᴇɴᴛʏ
                                                                  ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ — ᴀᴜsᴛʀιᴀ 
              ╳                                               ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ — ɢᴇʀᴍᴀɴ | ᴇɴɢʟιsʜ                             ╳
                                                                       ɴᴀᴍᴇ — ᴍιᴄʜᴀᴇʟ
                                                          ʜɪɢʜᴇsᴛ ʀᴀɴᴋ — ʟᴇɢᴇɴᴅᴀʀʏ ᴇᴀɢʟᴇ ᴍᴀsᴛᴇʀ
                                                                                ╲╱

                                                                     —  ᴘ ᴄ ᴘ ᴀ ʀ ᴛ s —
                                                                              ╱╲
                                                               ᴘʀᴏᴄᴇssᴏʀ — ɪɴᴛᴇʟ ᴄᴏʀᴇ ɪ7 6700K
                                                               ᴠɪᴅᴇᴏᴄᴀʀᴅ — ᴍsɪ ɢᴛx 1070 ɢᴀᴍɪɴɢ 8ɢ
                                                                   ᴍᴇᴍᴏʀʏ — ᴋɪɴɢsᴛᴏɴ ʜʏᴘᴇʀx sᴀᴠᴀɢᴇ 16ɢʙ         
                                                          ᴍᴏᴛʜᴇʀʙᴏᴀʀᴅ — ᴍsɪ ᴢ170ᴀ ɢᴀᴍɪɴɢ ᴍ5                      
                                                                  sᴛᴏʀᴀɢᴇ — 2x sᴀᴍsᴜɴɢ ᴇᴠᴏ 850 500ɢʙ
              ╳                                                ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ — 3x ᴀsᴜs ᴠɢ248ǫᴇ 144ʜᴢ                 ╳
                                                                ᴋᴇʏʙᴏᴀʀᴅ — ʀᴀᴢᴇʀ ʙʟᴀᴄᴋᴡɪᴅᴅᴏᴡ ᴄʜʀᴏᴍᴀ
                                                                     ᴍᴏᴜsᴇ — ʀᴀᴢᴇʀ ᴅᴇᴀᴛʜᴀᴅᴅᴇʀ ᴇʟɪᴛᴇ
                                                                  ʜᴇᴀᴅsᴇᴛ — ʙᴇʏᴇʀᴅʏɴᴀᴍɪᴄ ᴍᴍx 300 2ɴᴅ ɢᴇɴ
                                                                      ᴄʜᴀɪʀ — ʀᴏʙᴀs ʟᴜɴᴅ ᴅx ʀᴀᴄᴇʀ 5
                                                              ᴠʀ ʜᴇᴀᴅsᴇᴛ — ᴠᴀʟᴠᴇ ɪɴᴅᴇx
                                                                              ╲╱ 
┗                                                                                                                                                             ┛
Favorite Game
359
Hours played
26
Achievements

Recent Activity

1,516 hrs on record
last played on Oct 9
686 hrs on record
last played on Oct 4
239 hrs on record
last played on Sep 20
DeadShredder Sep 4 @ 6:20am 
wos zan defi
wh1s Aug 26 @ 1:58pm 
Hey, ich wollte dich was wegen einem deiner Leute aus deiner Fl fragen. Keine Sorge ich scam dich nicht xd
Drelawyn Jul 16 @ 3:22am 
send me a friend request, I need to talk to you
Ariris Jun 10 @ 4:11am 
hi mate, can you add me? just for a quick chat
Mavegamand Apr 23 @ 1:51pm 
yo dude, send me a friend request, lets play together
lehy Feb 21 @ 11:24am 
add ohledne tvych prav :)