♦️ Harley♥Quinn ♦
𝔊𝔬𝔱𝔥𝔞𝔪 ℭ𝔦𝔱𝔶   Germany
 
 
  /¯     ❤️💙 🇼🇪🇱🇨🇴🇲🇪 🇹🇴 🇲🇾 🇵🇷🇴🇫🇮🇱🇪​ 💙❤️     ¯\
Screenshots                            𝒽𝒶𝓋𝑒 𝒶 𝑔𝓇𝑒𝒶𝓉 𝓃𝒾𝑔𝒽𝓉!                          My Group

                ♥ I’m not sure if I attract crazy or if I make 'em that way ♥

                                                                                                ✟C✟
Currently Online
Artwork Showcase
❤️Sometimes the only way to stay sane is to go a little crazy💙
31 17 9
Achievement Showcase
5,669
Achievements
15
Perfect Games
25%
Avg. Game Completion Rate
Screenshot Showcase
❤️💙Queen of the Asylum💙❤️
13 1 2
Items Up For Trade
198
Items Owned
18
Trades Made
2,557
Market Transactions
                                 ╭————   ★                                                   ★   ————╮
                                  │                                                                                             │
                                  │                             ★ ~ I N F O S ~ ★                            │
                                  │                                                                                             │
                                                                             NAME
                                  ★                                       ᴍᴀʀɪssᴀ                                        ★

                                                                           GENDER
                                                                             ғᴇᴍᴀʟᴇ

                                                                          BIRTHDAY
                                                                       ᴊᴜʟʏ 𝟷sᴛ 𝟷𝟿𝟿𝟸

                                                                        LANGUAGES
                                                                      ᴇɴɢʟɪsʜ, ɢᴇʀᴍᴀɴ
                                  ★                                                                                            ★
                                                                       NATIONALITY
                                  │                                        ɢᴇʀᴍᴀɴ                                         │
                                  │                                                                                             │
                                  │                                                                                             │
                                 ╰————   ★                                                   ★   ————╯
★★★ 𝓦𝓮𝓵𝓬𝓸𝓶𝓮 ★★★
                                                         --- ℍ𝕒𝕧𝕖 𝕒 𝕓𝕖𝕒𝕦𝕥𝕚𝕗𝕦𝕝 𝕕𝕒𝕪, 𝕨𝕙𝕠𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖! ---
                                                                            -- 𝓕𝓮𝓮𝓵 𝓯𝓻𝓮𝓮 𝓽𝓸 𝓪𝓭𝓭 𝓶𝓮 --

                   ★★★                                                                                                                                                                                                                   ★★★

                      ╭———  ★                                                                                                                                                                 ★  ———╮
                      ★                                                                                                                                               ★
                                              ACCOUNTS                                                                                                             FRIEND INVITES
                                  ᴍᴀʟ: ʜᴀʀʟᴇʏ_ǫᴜɪɴɴ𝟿𝟸                                                                                                     ɴᴏ ʀᴇᴄᴇɴᴛ ᴠᴀᴄ
                                 ᴜᴘʟᴀʏ: ᴍᴀᴅᴍᴀʀɪssᴀ𝟿𝟸                                                                                         ɴᴏ ᴘᴏʟɪᴛɪᴄᴀʟ ᴘʀᴏғɪʟᴇs
                                                                                                                  RELATIONSHIP
                                                                                                                               Taken
                                                           MUSIC                                                                                                                             INTERESTS
                                  ᴄʟᴀssɪᴄ ʀᴏᴄᴋ - ʙʟᴜᴇs - ᴇᴅᴍ                                                                                           ᴀɴɪᴍᴇ - ɢᴀᴍᴇs
                                      ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ - ᴍᴇᴛᴀʟ - 𝟾𝟶s                                                                                                ᴡʀɪᴛɪɴɢ - sɪɴɢɪɴɢ
                            ★                                                                                                                                                                                                                   ★
                           ╰———  ★                                                                                                                                                                 ★  ———╯
Favorite Group
🇸​🇦​🇻​🇮​🇳​🇬​ 🇬​🇴​🇹​🇭​🇦​🇲​ 🇫​🇷​🇴​🇲​ 🇧​🇴​🇷​🇪​🇩​🇴​🇲​
3
Members
1
In-Game
2
Online
3
In Chat

Recent Activity

581 hrs on record
last played on Jan 21
55 hrs on record
last played on Jan 19
33 hrs on record
last played on Jan 18
☯ Sun 1 hour ago 
Hᥲvᥱ ᥲᥒ ᥲᥕᥱsomᥱ dᥲყ! :yin:
☯ Sun 20 hours ago 
    __..,,__  ,.。='`1
   .,,..;~`''''  `''''<``彡 }
 _...:=,`'  ︵ т ︵ X彡-J
<` 彡 / ミ ,_人_. *彡 `~
 `~=::       Y
  i.       .:
  .\    ,。---.,, ./
  ヽ /゙''```\;.{  \/
   Y  `J..r_.彳  |
   {  `` `  i
   \ 
Ox 21 hours ago 
:PawWolf::PawWolf::simplepinkheart::simplepinkheart::PawWolf::simplepinkheart::simplepinkheart::PawWolf::PawWolf:
:PawWolf::simplepinkheart::PawWolf::PawWolf::simplepinkheart::PawWolf::PawWolf::simplepinkheart::PawWolf:
:PawWolf::simplepinkheart::PawWolf::catpaw::PawWolf::catpaw::PawWolf::simplepinkheart::PawWolf:
:PawWolf::PawWolf::simplepinkheart::PawWolf::PawWolf::PawWolf::simplepinkheart::PawWolf::PawWolf:
:PawWolf::catpaw::PawWolf::simplepinkheart::PawWolf::simplepinkheart::PawWolf::catpaw::PawWolf:
:PawWolf::PawWolf::PawWolf::PawWolf::simplepinkheart::PawWolf::PawWolf::PawWolf::PawWolf:
:curioskitty::PawWolf::PawWolf::catpaw::PawWolf::catpaw::PawWolf::PawWolf::PawWolf:
⛄️ Red Tiger ⛄ Jan 18 @ 12:24am 
....,,__  ,.。='`1
   .,,..;~`''''  `''''<``彡 }
 _...:=,`'  ︵ т ︵ X彡-J
<` 彡 / ミ ,_人_. *彡 `~
 `~=::       Y
  i.       .:
  .\    ,。---.,, ./
  ヽ /゙''```\;.{  \/
   Y  `J..r_.彳  |
   {  `` `  i
   \     \  ..︵︵.
   `\     ``ゞ.,/` oQ o`)
   `i,     Y ω /
    `i,   .  "  /
   `iミ      ,,ノ
    ︵Y..︵.,,   ,,+..__ノ``
   (,`, З о,.ノ 川彡ゞ彡

Have a wonderful weekend! :rheartr: :rheartr:
Ox Jan 17 @ 10:33pm 
:ChinaRobot::metalball::darkred::metalball::ChinaRobot::metalball::darkred::metalball::ChinaRobot:
:darkred::bombfuse::noobkill::noobkill::darkred::noobkill::noobkill::bombfuse::darkred:
:metalball::DwellerBloodSplatter::ChinaRobot::ChinaRobot::darkheart::ChinaRobot::ChinaRobot::DwellerBloodSplatter::metalball:
:darkred::bombfuse::noobkill::ChinaRobot::ampersand::ChinaRobot::noobkill::bombfuse::darkred:
:ChinaRobot::metalball::wdiamond::noobkill::ChinaRobot::noobkill::wdiamond::metalball::ChinaRobot:
:ChinaRobot::ChinaRobot::darkred::wdiamond::noobkill::wdiamond::darkred::ChinaRobot::ChinaRobot:
:noobkill::ChinaRobot::ChinaRobot::metalball::bombfuse::metalball::ChinaRobot::ChinaRobot::noobkill:
:wdiamond::ChinaRobot::ChinaRobot::ChinaRobot::darkred::ChinaRobot::ChinaRobot::ChinaRobot::wdiamond:
:scorpion: Have a nice weekend :scorpion:
Miyu Jan 17 @ 6:31am 
:toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe:
:toadpepe::nekoheart::nekoheart::toadpepe::nekoheart::nekoheart::toadpepe:
:nekoheart::PulseG::PulseG::nekoheart::heartp::heartp::nekoheart:
:nekoheart::PulseG::PulseG::PulseG::heartp::heartp::nekoheart:
:toadpepe::nekoheart::PulseG::heartp::heartp::nekoheart::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::nekoheart::PulseG::nekoheart::toadpepe::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::toadpepe::nekoheart::toadpepe::toadpepe::toadpepe:Have a wonderful weekend~! >O<