tehjer_
Jer   Detroit, Michigan, United States
 
 
No information given.

Blog [jerlance.com]
Twitter [twitter.jerlance.com]
Facebook [facebook.jerlance.com]
Rời mạng
Trưng bày thành tựu hiếm nhất

Hoạt động gần đây

62 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg12
9.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg12
0.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg12