tehjer_
Jer   Detroit, Michigan, United States
 
 
No information given.

Blog [jerlance.com]
Twitter [twitter.jerlance.com]
Facebook [facebook.jerlance.com]
Rời mạng
Trưng bày thành tựu hiếm nhất

Hoạt động gần đây

32 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg08
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg08
25 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg08