JakubGroove
Jakub Adámek   Prague, Hlavni Mesto Praha, Czech Republic
 
 
Twitter - CZGroove
Twitch - JakubGroove [www.twitch.tv]
YouTube - CZGroove
PSN/XBL - JakubGroove
Secret message: :rooster:
Rời mạng
Trưng bày ảnh chụp
Fallout 4
1
Hoạt động gần đây
8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 31 Thg05
128 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg05
27 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg05
Bình luận
Illumination 3 Thg10, 2015 @ 1:31pm 
Meow #VaultBoy
Filtees 3 Thg02, 2015 @ 12:18pm 
hello what is your name?! that's a very unique name!
Filtees 18 Thg12, 2014 @ 11:10am 
1v1 mi , příteli , budu žvýkat hlavu.