golf1052
Washington, United States
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang chơi
Borderlands 2

Hoạt động gần đây

61 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
7.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg05
0.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg05