Danny SE
— ᴡ ᴇ ʟ ᴄ ᴏ ᴍ ᴇ —
 
 
         ╱╲
╳   GLOBAL:wingL::worldwin::wingR:ELITE   ╳ 
   ᵀ ᵉ ᵃ ᵐ ᴳ ᵃ ᵐ ᶤ ᶰ ᵍ ˢ ᵒ ᵘ ᶰ ᵈ ᴬ ˡ ˡ ⁻ ˢ ᵗ ᵃ ʳ ˢ
         ╲╱
Currently Offline
Last Online 9 hrs, 28 mins ago
Artwork Showcase
Welcome to my Profile
2
Items Up For Trade
931
Items Owned
335
Trades Made
2,198
Market Transactions
                                                         —     ᴍ ʏ   ʟ ɪ ɴ ᴋ s     —

                                                                        ╱╲

                                                                      ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ
                                                                  ғᴀᴄᴇɪᴛ | ᴇsᴇᴀ
                                                                ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ ᴠᴀʟᴜᴇ
                                       ╳                           ᴠᴀᴄ﹣ʙᴀɴ                           ╳

                                                        ᴍʏ ᴏɴʟʏ sᴇᴄᴏɴᴅ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛs﹕
                                                        sᴍᴜʀғ ₁ | sᴍᴜʀғ ₂ | sᴍᴜʀғ ₃

                                                                        ╲╱

                                                      —     ʙ ᴏ ɴ ᴜ s   ɪ ɴ ғ ᴏ s     —

                                                                        ╱╲

                                                             ᴍʏ ᴄʟɪᴘ ᴏɴ sᴘᴀʀᴋʟᴇs
                                             ᴀᴡᴘ ɢʀᴀᴘʜɪᴛᴇ ᴡɪᴛʜ ᴛɪᴛᴀɴ ʜᴏʟᴏ B/ᴏ﹕𝟩𝟢ᴋᴇʏs
                                                      ᴄᴏ﹣ʟᴇᴀᴅᴇʀ ᴏғ ᴛɢs | ᴀʟʟ sᴛᴀʀs
                                                               ᴍʏ ᴡᴏʀᴋsʜᴏᴘ ᴍᴀᴘ
                                                                   ᴍʏ sᴇᴛᴜᴘ ₂₀₁₇

                                                                        ╲╱
Screenshot Showcase
i7 7700K | GTX 1080 | 16GB Crucial RAM | Samsung 240gb SSD | Motherboard: Asus Strix H270F | Case: Corsair 460X (RGB) | AiO: Corsair h100iV2
18 5 2
Favorite Group
   ☆GamingSound | All-Stars☆
6
Members
0
In-Game
1
Online
0
In Chat
Workshop Showcase
Mark Jul 19 @ 4:15am 
I can give my Vulcan AK-47 ft for all of your csgo graffities and cases (Im collecting them) so if it's ok for you send me trade offer please. Link in my bio
PREDSI Mar 26 @ 8:16am 
added wg 99dmg termin
Kaan Mar 7 @ 3:19pm 
Er ist dieser eine Bruder, einen Bruder wie SheLa fickt
🌕 Mar 7 @ 3:17pm 
Er ist dieser eine Bruder, der eine SheLa wie ein Bruder fickt
RouSh Feb 17 @ 2:07pm 
gg wp
🌕 Feb 4 @ 7:31am 
+REP IceyEizkalt: aha denkst ich lass dich rein? lass mich einfach in ruhe.