xFury211
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   Romania
 
 
     :csgohelmet: 🇮​🇬​🇳​🇴​🇷​🇮​🇳​🇬​ 🇷​🇦​🇳​🇩​🇴​🇲​ 🇦​🇩​🇩​🇸​ | 🇱​🇪​🇦​🇻​🇪​ 🇦​ 🇨​🇴​🇲​🇲​🇪​🇳​🇹​ 🇹​🇭​🇪​🇳​ 🇦​🇩​🇩​! :csgoanarchist:
̿'̿'\̵͇̿̿\з=( ͠° ͟ʖ ͡°)=ε/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿̿'̿'\̵͇̿̿\з=( ͠° ͟ʖ ͡°)=ε/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿̿'̿'\̵͇̿̿\з=( ͠° ͟ʖ ͡°)=ε/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿̿'̿'\̵͇̿̿\з=( ͠° ͟ʖ ͡°)=ε/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿
         Please report this scammer​

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Currently Online
Artwork Showcase
3 1 1
Achievement Showcase
61,787
Achievements
32
Perfect Games
48%
Avg. Game Completion Rate
Screenshot Showcase
2 1 1
Favorite Group
xFury's Army - Public Group
xFury's Army
216
Members
3
In-Game
25
Online
0
In Chat
    ⠀ READ THIS BEFORE ADDING ME⠀⠀⠀⠀ ⠀         ⎯ ⠀❐⠀⤬
:redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     FRIEND ADD REQUIREMENTS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴇ ʀᴇꜱᴘᴇᴄᴛꜰᴜʟ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╮
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʙᴇ ᴋɪɴᴅ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴏɴ'ᴛ ꜱᴄᴀᴍ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴏɴ'ᴛ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴇ ʟᴇᴠᴇʟ 5 ᴏʀ ʜɪɢʜᴇʀ ᴏɴ sᴛᴇᴀᴍ. (ᴇxᴄᴇᴘᴛ ғʀɪᴇɴᴅs)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╰⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ʜᴀᴠᴇ ɴᴏ ᴛʀᴀᴅᴇ ʙᴀɴꜱ.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ╯
:redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀    TRADE REQUIREMENTS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴛʜᴇ ɪᴛᴇᴍꜱ ʀᴇᴀᴅʏ ᴛᴏ ᴛʀᴀᴅᴇ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ.⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╮
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴏᴡ-ʙᴀʟʟ. ᴀʟᴡᴀʏꜱ ɢᴏ ꜱᴀᴍᴇ ᴘʀɪᴄᴇ ᴏʀ ʜɪɢʜᴇʀ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪᴛᴇᴍ'ꜱ ᴍᴀʀᴋᴇᴛ ᴘʀɪᴄᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴀꜱᴋ ꜰᴏʀ ꜰʀᴇᴇ ɪᴛᴇᴍꜱ - ɪ ᴡᴏɴ'ᴛ ɢɪᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴛʜᴇᴍ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɪ ᴡɪʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ᴀᴅᴅ ʏᴏᴜ ɪꜰ ʏᴏᴜʀ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ/ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ ɪꜱ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴠᴀᴄ ʙᴀɴ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴏɴ'ᴛ ᴇᴠᴇɴ ᴛʀʏ ᴛᴏ ꜱᴄᴀᴍ ᴍᴇ. ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ɢᴇᴛ ʀᴇᴘᴏʀᴛᴇᴅ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀╰⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴅᴇᴄʟɪɴᴇ ᴍʏ ʀᴜʟᴇꜱ - ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ᴅᴇʟᴇᴛᴇᴅ/ʙʟᴏᴄᴋᴇᴅ.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╯
:redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀           TRADE LINK
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CLICK ME
:redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ABOUT MY STEAM PROFILE
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜱᴛᴇᴀᴍɴᴀᴍᴇ: xFury211⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀╮
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ꜱᴛᴇᴀᴍ3ɪᴅ: [U:1:231369263]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ꜱᴛᴇᴀᴍɪᴅ32: STEAM_0:1:115684631
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   ꜱᴛᴇᴀᴍɪᴅ64: http://steamcommunity.com/profiles/76561198191634991
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   ᴄᴜꜱᴛᴏᴍᴜʀʟ: http://steamcommunity.com/id/xFury211
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╰⠀⠀⠀⠀⠀   ꜱᴛᴇᴀᴍʀᴇᴘ: http://steamrep.com/profiles/76561198191634991 ⠀⠀⠀⠀⠀      ╯
:redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  STEAM GROUP
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CLICK ME
:redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  MY SECOND ACCOUNT
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CLICK ME
:redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀         MY SIGNATURE
:r6target:  :rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle:
:r6target:  :vright: :csgocross:ed
:r6target:  :vright:    by
:r6target:  :vright:     xFury211
:r6target:  :rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle::rectangle:
:r6target::fphat:       :fphat:
:r6target::golden:       :happymeat:
:r6target::tie::csgogun:    :9mm:     :tie:
:r6target::stapants:       :sta2pants:
:boot::boot::47_suitcase:       :boot::boot:
Items Up For Trade
2,137
Items Owned
523
Trades Made
1,803
Market Transactions
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::akinOrange::XYOrange::XYOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::XYOrange::XYOrange::akinOrange::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::akinOrange::DarkKnight::DarkKnight::XYOrange::akinOrange::XYOrange::DarkKnight::DarkKnight::akinOrange::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::akinOrange::DarkKnight::bunkertally::DarkKnight::akinOrange::DarkKnight::bunkertally::DarkKnight::akinOrange::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::hdmmine::1337::1337::1337::1337::hdmmine::masher::masher::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::masher::masher::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::akinOrange::akinOrange::bunkertally::bunkertally::bunkertally::akinOrange::akinOrange::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::masher::fphat::masher::hdmmine::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::hdmmine::fphat::hdmmine::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::akinOrange::hdmmine::fphat::hdmmine::hdmmine::1337::1337::1337::hdmmine::masher::masher::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::hdmmine::1337::hdmmine::masher::masher::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::DarkKnight::DarkKnight::Redcube1::DarkKnight::DarkKnight::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::hdmmine::hdmmine::masher::masher::masher::hdmmine::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::DarkKnight::DarkKnight::Redcube1::DarkKnight::DarkKnight::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::hdmmine::fphat::fphat::hdmmine::hdmmine::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::DarkKnight::DarkKnight::Redcube1::DarkKnight::DarkKnight::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::fphat::fphat::hdmmine::DarkKnight::star_tile::DarkKnight::hdmmine::fphat::fphat::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::hdmmine::DarkKnight::Redcube1::DarkKnight::hdmmine::fphat::fphat::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::Redcube1::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::hdmmine::1337::1337::1337::hdmmine::hdmmine::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::hdmmine::DarkKnight::DarkKnight::DarkKnight::hdmmine::1337::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::hdmmine::akinOrange::akinOrange::akinOrange::fphat::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::fphat::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::hdmmine::fphat::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::hdmmine::fphat::fphat::hdmmine::1337::1337::1337::hdmmine::fphat::fphat::hdmmine::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::hdmmine::csgogun::hdmmine::hdmmine::hdmmine::1337::1337::1337::hdmmine::hdmmine::hdmmine::csgogun::hdmmine::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::1337::hdmmine::csgogun::csgogun::csgogun::csgogun::csgogun::hdmmine::1337::1337::1337::hdmmine::csgogun::csgogun::csgogun::csgogun::csgogun::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::hdmmine::csgogun::csgogun::csgogun::csgogun::csgogun::csgogun::hdmmine::1337::1337::1337::hdmmine::csgogun::csgogun::csgogun::csgogun::csgogun::csgogun::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
:1337::1337::1337::1337::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::1337::1337::1337::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::hdmmine::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337::1337:
Favorite Game
Favorite Guide
Salien Stats
Level Reached
4
Bosses Fought
0

Experience Earned
9,365

Recent Activity

1.3 hrs on record
last played on Sep 16
10.3 hrs on record
last played on Sep 15
7.6 hrs on record
last played on Sep 15
csmoney promo bot 1 hour ago 
Hey bro, there is promoaction from CSMONEY! Promo is limited , do not miss your chance to take free skins! Take your 50$-250$ on balance(also the amount depends on hours in csgo) to our users with promocode! Link to csmoney at my profile!
⚡RAID | The Beast Aug 1 @ 10:29am 
:DonaldToad::tank_fire::tank_fire::DonaldToad::crown1::DonaldToad::tank_fire::tank_fire::DonaldToad:
:tank_fire::deathitem::deathitem::tank_fire::DonaldToad::tank_fire::deathitem::deathitem::tank_fire:
:tank_fire::deathitem::deathitem::deathitem::tank_fire::deathitem::deathitem::deathitem::tank_fire:
:DonaldToad::tank_fire::deathitem::deathitem::deathitem::deathitem::deathitem::tank_fire::DonaldToad:
:DonaldToad::DonaldToad::tank_fire::deathitem::deathitem::deathitem::tank_fire::DonaldToad::DonaldToad:
:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::tank_fire::deathitem::tank_fire::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
:DonaldToad::revenants::DonaldToad::DonaldToad::tank_fire::DonaldToad::DonaldToad::revenants::DonaldToad:
:ExpZ::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::ExpZ:
⚡RAID | The Beast Aug 1 @ 10:29am 
:DonaldToad::tank_fire::tank_fire::DonaldToad::crown1::DonaldToad::tank_fire::tank_fire::DonaldToad:
:tank_fire::deathitem::deathitem::tank_fire::DonaldToad::tank_fire::deathitem::deathitem::tank_fire:
:tank_fire::deathitem::deathitem::deathitem::tank_fire::deathitem::deathitem::deathitem::tank_fire:
:DonaldToad::tank_fire::deathitem::deathitem::deathitem::deathitem::deathitem::tank_fire::DonaldToad:
:DonaldToad::DonaldToad::tank_fire::deathitem::deathitem::deathitem::tank_fire::DonaldToad::DonaldToad:
:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::tank_fire::deathitem::tank_fire::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
:DonaldToad::revenants::DonaldToad::DonaldToad::tank_fire::DonaldToad::DonaldToad::revenants::DonaldToad:
:ExpZ::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::ExpZ:
⚡RAID | The Beast Aug 1 @ 10:29am 
:DonaldToad::tank_fire::tank_fire::DonaldToad::crown1::DonaldToad::tank_fire::tank_fire::DonaldToad:
:tank_fire::deathitem::deathitem::tank_fire::DonaldToad::tank_fire::deathitem::deathitem::tank_fire:
:tank_fire::deathitem::deathitem::deathitem::tank_fire::deathitem::deathitem::deathitem::tank_fire:
:DonaldToad::tank_fire::deathitem::deathitem::deathitem::deathitem::deathitem::tank_fire::DonaldToad:
:DonaldToad::DonaldToad::tank_fire::deathitem::deathitem::deathitem::tank_fire::DonaldToad::DonaldToad:
:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::tank_fire::deathitem::tank_fire::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
:DonaldToad::revenants::DonaldToad::DonaldToad::tank_fire::DonaldToad::DonaldToad::revenants::DonaldToad:
:ExpZ::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::ExpZ:
⚡RAID | The Beast Jul 24 @ 12:15am 
:DonaldToad::CloverZ::CloverZ::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::CloverZ::CloverZ::DonaldToad:
:CloverZ::eatfire::eatfire::CloverZ::DonaldToad::CloverZ::eatfire::eatfire::CloverZ:
:CloverZ::eatfire::eatfire::eatfire::CloverZ::eatfire::eatfire::eatfire::CloverZ:
:DonaldToad::CloverZ::eatfire::eatfire::eatfire::eatfire::eatfire::CloverZ::DonaldToad:
:DonaldToad::DonaldToad::CloverZ::eatfire::eatfire::eatfire::CloverZ::DonaldToad::DonaldToad:
:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::CloverZ::eatfire::CloverZ::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
:DonaldToad::seraph::DonaldToad::DonaldToad::CloverZ::DonaldToad::DonaldToad::seraph::DonaldToad:
:CloverZ::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::CloverZ:
⚡RAID | The Beast Jul 24 @ 12:15am 
:DonaldToad::CloverZ::CloverZ::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::CloverZ::CloverZ::DonaldToad:
:CloverZ::eatfire::eatfire::CloverZ::DonaldToad::CloverZ::eatfire::eatfire::CloverZ:
:CloverZ::eatfire::eatfire::eatfire::CloverZ::eatfire::eatfire::eatfire::CloverZ:
:DonaldToad::CloverZ::eatfire::eatfire::eatfire::eatfire::eatfire::CloverZ::DonaldToad:
:DonaldToad::DonaldToad::CloverZ::eatfire::eatfire::eatfire::CloverZ::DonaldToad::DonaldToad:
:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::CloverZ::eatfire::CloverZ::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad:
:DonaldToad::seraph::DonaldToad::DonaldToad::CloverZ::DonaldToad::DonaldToad::seraph::DonaldToad:
:CloverZ::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::CloverZ: