Doc
What the fuck, Doc?   Iceland
 
 
Doc's an utterly useless person in general, especially if actions are required urgently.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Please, leave a comment why you added me. ➟
Currently Offline
Artwork Showcase
Who am I?
 :shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir:
 :shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir:
 :shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::torchflame::torchflame::torchflame::shoe_noir::shoe_noir::torchflame::torchflame::torchflame::torchflame::shoe_noir::torchflame::torchflame::torchflame::torchflame::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir:
 :shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir:
 :shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir:
 :shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::torchflame::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir:
 :shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::torchflame::torchflame::torchflame::shoe_noir::shoe_noir::torchflame::torchflame::torchflame::torchflame::shoe_noir::torchflame::torchflame::torchflame::torchflame::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir:
 :shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir:
 :shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir::shoe_noir:


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀It seems like my GameSense™ ♥♥♥ just expired. ~ Bibimbap


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱╲

⠀⠀⠀╲⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɢ’ᴅᴀy. ɪᴛ’ꜱ ᴅᴏᴄ.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴄʀᴇᴀᴛᴇ ᴄᴜꜱᴛᴏᴍ ᴍᴀᴅᴇ ʙᴏᴛꜱ ꜰᴏʀ ꜱᴛᴇᴀᴍ, ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ ᴀɴᴅ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴩʟᴇᴀꜱᴇ, ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀꜱᴏɴ ᴡʜy yᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ.
⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ╲╱


⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀⠀  ⠀     Lucifer - Sinnerman
⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀   ────◯─────────────
⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ⠀  ◂◂   ►   ▐ ▌   ◼   ▸▸   ↻   🔊


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀“Fᴀʟʟɪɴɢ’s ᴊᴜsᴛ ʟɪᴋᴇ ꜰʟʏɪɴɢ ᴇxᴄᴇᴘᴛ ᴛʜᴇʀᴇ’s ᴀ ᴍᴏʀᴇ ᴘᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ ᴅᴇsᴛɪɴᴀᴛɪᴏɴ.”
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sʜᴇʀʟᴏᴄᴋ Hᴏʟᴍᴇs, Tʜᴇ Rᴇɪᴄʜᴇɴʙᴀᴄʜ Fᴀʟʟ

Recent Activity

352 hrs on record
last played on Oct 26
474 hrs on record
last played on Jun 20
238 hrs on record
last played on Jun 19
CS:GO 19 Nov 13 @ 1:31pm 
WHY YOU HACK ME ♥♥♥♥♥
OZYMORBIUS Nov 1 @ 6:15pm 
accept me :cuphead:
Doc Jan 26 @ 12:39pm 
gg ez
doc.tor Jan 26 @ 12:15pm 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ trash play more with cheaters ♥♥♥♥♥♥♥ trash kid
UrMom >:) Jan 13 @ 5:48pm 
Accept pls lets trade
Doc Jan 10 @ 7:47am 
Mate, I'm pretty sure we have never played together.