[Mewshmallow.exe]
Russian Federation
 
 
..
w̸̬̦͈̾ͣ̿̾̀ͅo̽ͦ̌ͮ͋̊̈́̚͏̷̸̡͓̣̗ŗ̵̶̢̛̠̻̟̠͇̥̦͖̙͍̞̹̃̌̄ͤ̈́l̷̡̘̠̜̼̟̯͖͕̲ͨ́ͣͫ́͆ͥ̋̿ͨ̚͡d͊̾ͥ͂҉̵̵̧͕̰̺̯̠̮̺̟̬̥̳̠͝.̨̺͈̠̖̘̘̫̾͑̌̓͛̉ͭ̃͋̐̆͗ͬ͘͝͝e̶̢̲̲̯̤͇̩͚̽̾̂̽ͥ͊̄̀̽̄̄̔̔̏ͥͯx̸̷͈̲͚̫̲͚̼̹͍̖̘̍ͦ̑̉̽̊̓͆́ͦ͑͌͆ͫ̂ͣ͂́̚͞͠ͅe̍ͣ͋̄̈́ͫ̒ͦ̈͌̉͊͑̓ͣ̾͐͏͏͙̠̯͈̹̯̹̜͉͕̘̠͓͘c͙̻̣͉̳̤̞̭̩̥̙͐͆͆̋ͦ̋́̾ͧ́ͬ͋͂̔͆́̾ͥͮ́ͅụ̸̸̝̥̣̥̬̻̬ͪ̈ͭ̌ͦͧ̐̇͐̆ͤ̃̅̌̾ͨ̏̚͜tͮͦ̒͛ͥ̈̔̃ͪ̂ͧͥ̏̉̍̅̔͂͏̣̣̘̰̳͕̟͢e̶͌̊̑ͯ̿͋ͭ͋̉͑ͥͪ̈́͊̒͝҉͚͙̯̪̜̖̹͔(́͋ͫ̉ͭ̎̃̓͏҉̨̼̳̬͍̱͚̞͙͚͎̹̣̫̞̬̮͎͟m̶̨̡ͨͤ̄ͬͬͣ͗ͪ҉̮̱̝͇e̴̸̥̻͕͓̠̦̼̽̅͐ͬ̉͑͊̾̍̑̂̈͠)̴̷̛̙̬̻̟̦͙̌̆͊͑͊̑̑ͫ͑͂̾͑̆ͅ
̨̢̫͍̣̺̩̰͉̥́̽ͤͪͮͫ͗̀͡͝
̴̰̳̯̖̠̻̻̲̲ͭ͑͗͛̎͌̃̍̈́̓̒͠
̸̴̡͚̤͕̝̪̞̲̘͚̻̠̪͍̠̺̄̈̾̿ͯͮͤͦ̋ͥ̃̆͒ͣ̀̚̚
Currently Offline
[������������������������������������������������]�������������������
package goddrinksjava;

/**
* The program GodDrinksJava implements an application that
* creates an empty simulated world with no meaning or purpose.
*
*/

// Switch on the power line
// Remember to put on
// PROTECTION
public class GodDrinksJava {
// Lay down your pieces
// And let's begin
// OBJECT CREATION
public static void main(String[] args) {
// Fill in my data
// parameters
// INITIALIZATION
Thing me = new Lovable("Me", 0, true, -1, false);
Thing you = new Lovable("You", 0, false, -1, false);

// Set up our new world
World world = new World(5);
world.addThing(me);
world.addThing(you);
// And let's begin the
// SIMULATION
world.startSimulation();// If I'm a set of points
if(me instanceof PointSet){
// Then I will give you my
// DIMENSION
you.addAttribute(me.getDimensions().toAttribute());
}

// If I'm a circle
if(me instanceof Circle){
// Then I will give you my
// CIRCUMFERENCE
you.addAttribute(me.getCircumference().toAttribute());
}

// If I'm a sine wave
if(me instanceof SineWave){
// Then you can sit on all my
// TANGENTS
you.addAction("sit", me.getTangent(you.getXPosition()));
}

// If I approach infinity
if(me instanceof Sequence){
// Then you can be my
// LIMITATIONS
me.setLimit(you.toLimit());
}// Switch my current
// To AC, to DC
me.toggleCurrent();

// And then blind my vision
me.canSee(false);
// So dizzy, so dizzy
me.addFeeling("dizzy");

// Oh, we can travel
world.timeTravelForTwo("AD", 617, me, you);
// To A.D., to B.C.
world.timeTravelForTwo("BC", 3691, me, you);

// And we can unite
world.unite(me, you);
// So deeply, so deeply// If I can
// If I can give you all the
// SIMULATIONS
if(me.getNumSimulationsAvailable() >=
you.getNumSimulationsNeeded()){
Favorite Game
564
Hours played
43
Achievements
Recent Activity
564 hrs on record
last played on May 20
5.9 hrs on record
last played on May 13
309 hrs on record
last played on May 10
+репчик
Seytan Jul 11, 2023 @ 2:21pm 
у неё нет члена, фу:steamthumbsdown:
NIYNIYXIN May 6, 2022 @ 12:21pm 
У меня нет проблем🥰кроме моей башки🌸1000-7🤪я умер...😳прости💔этот еbаный дождь🌧нагоняет тоски😪1000-7💀я умер, прости💔У меня нет проблем🥰кроме моей башки🌸1000-7🤪я умер...😳прости💔этот еbаный дождь🌧нагоняет тоски😪1000-7💀я умер, прости💔У меня нет проблем🥰кроме моей башки🌸1000-7🤪я умер...😳прости💔этот еbаный дождь🌧нагоняет тоски😪1000-7💀я умер, прости💔У меня нет проблем🥰кроме моей башки🌸1000-7🤪я умер...😳прости💔этот еbаный дождь🌧нагоняет тоски😪1000-7💀я умер, прости💔У меня нет проблем🥰кроме моей башки🌸1000-7🤪я умер...😳прости💔
пу пу Jan 22, 2022 @ 4:08pm 
:iloveu:
пу пу Jul 14, 2021 @ 1:54pm 
.█▀█░░█░█▀▀░█▀█░
█▀▀█░ █░▀▀█░█░█░
▀░░▀░ ▀░▀▀▀░▀▀▀░
█ ▀░█▄░▄█░░░░░░░
█░ ░█░█░█░░░░░░░
▀░ ░▀░▀░▀░░░░░░░
█▀▀▀░ █▀█░░█░█░░
█░▀█░█▀▀█ ░░█░░░
▀▀▀▀░▀░░▀ ░░▀░░░
пу пу Jul 14, 2021 @ 1:27pm 
█▀▀░█░█░█▀█░█▀▀░█▀█░░
▀▀█░█░█░█▀▀░█▀░░█▀▄░░
▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀▀▀░▀░▀░░
█▄░▄█░█▀▀░█▀▀▀░ █▀█░░░
█░█░█░█▀░░█░▀█░█▀▀█░░
▀░▀░▀░▀▀▀░▀▀▀▀░▀░░▀░░
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█░ █▀█░
█░░█░█░░░█░░░█▀▄░█▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░▀░▀░░▀
░░░░█▀▀░█▀█░█░█▀▀░░░░
░░░░█▀░░█▀▀░█░█░░░░░░
░░░░▀▀▀░▀░░░▀░▀▀▀░░░░
█░█░█▀█░█▀█░█░░█░█░█░
█▀█░█░█░█▀▄░██░█░░█░░
▀░▀░▀▀▀░▀░▀░▀░▀▀░░▀░░