Skick
 
 
관련 정보가 없습니다.
현재 오프라인
게임 차단 기록 1건 | 정보
마지막 차단 이후 688일 경과
아트워크 전시대
‍‍‍
1
스크린샷 전시대
Counter-Strike 2
최근 활동
기록상 94시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2024년 6월 7일
기록상 397시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2024년 5월 24일
기록상 3시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2024년 1월 7일
댓글
rlo.ldl 2020년 10월 30일 오후 10시 10분 
.................…………………………._¸„„„„_
…………………….…………...„--~*'¯.( ͡° ͜ʖ ͡°)\
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
ALBABA-_ 2018년 12월 29일 오후 7시 40분 
rep trade ==
Tùng Bụt 2018년 9월 6일 오전 7시 21분 
+rep trade :3