astaldo1977
Andreas   Nordrhein-Westfalen, Germany
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng

Hoạt động gần đây

664 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg01
59 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg01
449 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg01
< >
Bình luận
Uncle_Dimas 28 Thg9, 2017 @ 10:49am 
+rep good trader
Edenuzki 2 Thg08, 2017 @ 1:21pm 
Great, fast, trustworthy trader! +rep
Anrik 17 Thg10, 2016 @ 11:19am 
+rep Good and fast trader!
Avantyr 11 Thg08, 2016 @ 11:29am 
:104::grinbaron::BlueBlock::csgocross::FreebieR::FreebieE2::Pressured::BlueBlock::Avengers::wh::FreebieE2::ShotGun_Weapon_Item::saphr::corporatebranding::FreebieE2::BlueBlock::agathacross::FreebieR::A::welder::FreebieE2::FreebieR::SpeakM::BlueBlock::goodie: