༺Sนקreᴍe༻
: ) 4u da ? ( :   United States
 
 
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░█░█░█░█▀▀▀░█░░░░█▀▀▀░█▀▀█░█▀█▀█░█▀▀▀░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░█░█░█░█▀▀▀░█░░░░█░░░░█░░█░█░█░█░█▀▀▀░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▀▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀░▀░▀░▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
Русский
`Я не добавляю
➵ Аккаунты с уровнем 0.
➵ Очевидных обманщиков.
➵ Скрытые профили (Вы должны открыть профиль, чтобы я вас добавил)
➵ Новый аккаунты, где 0 игр.
ПРИМЕЧАНИЕ Я знаю все обманы, можете даже не пытаться.
English
`I WILL NOT ADD
➵ Accounts on steam level 0.
➵ Obvious scammers.
➵ PRIVATE PROFILES (THIS IS IMPORTANT YOU HAVE TO GO UNPRIVATE OR I WON'T ACCEPT)
➵ Brand new Steam accounts with 0 games.
➵ People with fake screenshots, I am not an idiot, there is methods to check out what is fake and what is not fake...
▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▄ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█
▒█░░░ ░▀▀▀▄▄ ░ ▒█░▄▄ ▒█░░▒█
▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▀ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█

░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Currently Offline
Last Online 2 days ago
MALOY.Vladislavos1337 Jan 13 @ 11:27am 
ДЯДЯ ПРО:steammocking:
βøśś Jan 6 @ 3:00am 
+rep
MoRGaN Dec 22, 2018 @ 6:46am 
+REP
༺Sนקreᴍe༻ Nov 19, 2018 @ 11:33pm 
Д
 Н
  O
   o
   o
   o
   o
   。
  。
  .
  .
  .
  .
МалойЛисичка Oct 29, 2018 @ 4:20am 
+rep Веселый,Хорошо играет с авп)!
МалойЛисичка Oct 29, 2018 @ 4:20am 
Крутой Челик)