7
London, City of, United Kingdom (Great Britain)
 
 
𝙾𝚗𝚕𝚢 𝚜𝚞𝚒𝚌𝚒𝚍𝚎 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚊𝚢 𝚘𝚞𝚝 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚕𝚒𝚏𝚎.
In non-Steam game
Currently trade banned
Artwork Showcase
...
2
Screenshot Showcase
Counter-Strike: Global Offensive
4
Items Up For Trade
1,606
Items Owned
758
Trades Made
5,691
Market Transactions
Favorite Game
𝖑𝖊𝖌𝖊𝖓𝖉
ʲᵘˢᵗ ˢʰᵘᵗ ᵗʰᵉ ᶠᵘᶜᵏ ᵘᵖ
ᴵ ᶜᵃⁿ ᵇᵉ ᵃⁿʸᵗʰⁱⁿᵍ ᵗʰᵃᵗ ⁱ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵇᵉ
ⁿᵉᵛᵉʳ ᵐᵃᵗᵗᵉʳᵉᵈ ʷʰᵃᵗ ⁱ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵇᵉ
ʲᵘˢᵗ ˢʰᵘᵗ ᵗʰᵉ ᶠᵘᶜᵏ ᵘᵖ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ᵉᵛᵉʳʸᵇᵒᵈʸ ʰᵒˡᵈⁱⁿ' ʷʰᵃᵗ ᵗʰᵉʸ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵇᵉ
       ‌‌‍‍ ‌‌‍‍ᵏᵉᵉᵖ ʸᵒᵘʳ ᵐᵒᵘᵗʰ ᶜˡᵒˢᵉᵈ ˡᵉˢˢ ʸᵒᵘ ᶠᵘᶜᵏⁱⁿ' ᵇᵉ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ˢʰᵘᵗ ᵗʰᵉ ᶠᵘᶜᵏ ᵘᵖ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ⁱ ᵈᵒⁿ'ᵗ ⁿᵉᵉᵈ ᵃ ᵃˢˢʰᵒˡᵉ ⁱⁿ ᵐʸ ᶠᵘᶜᵏⁱⁿ' ʷᵃʸ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ⁱⁿ ᵐʸ ᵛⁱᶜⁱⁿⁱᵗʸ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍       ‌‌‍‍ ‌‌‍‍ˢʰᵘᵗ ᵗʰᵉ ᶠᵘᶜᵏ ᵘᵖ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ᵈᵒⁱⁿ' ʷʰᵃᵗ ⁱ ˢᵃʸ ᵉᵛᵉʳʸ ˢⁱⁿᵍˡᵉ ᵈᵃᵐⁿ ᵈᵃʸ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ʷʰᵃᵗ ʸᵒᵘ ᵗʰⁱⁿᵏ⸴ ᵗʰᵃᵗ ʸᵒᵘ ᵏⁱˡˡⁱⁿ' ᵐᵉ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ˢʰᵘᵗ ᵗʰᵉ ᶠᵘᶜᵏ ᵘᵖ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ʰᵒᵉ ⁱ ᵍᵒᵗ ˢᵒⁿˢ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉ ᶠᵘⁿᵈˢ ᵃⁿᵈ ᵃ ᶠᵃᵗʰᵉʳ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ʷʰᵃᵗ ᵗʰᵉ ᶠᵘᶜᵏ ʸᵒᵘ ᵍᵒᵗ ᵗᵒ ᵒᶠᶠᵉʳ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍       ‌‌‍‍ ‌‌‍‍ʷᵃˢ ᵃ ᵐᵒᵗʰᵉʳᶠᵘᶜᵏⁱⁿ' ᵖʳᵒᵇˡᵉᵐ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ⁿᵒʷ ᵃˡˡ ⁱ ᵇᵉ ⁱˢ ᵗʰᵉ ˢᵒˡᵛᵉʳ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ᵃˡˡ ⁱ ᵈᵒ ⁱˢ ᵏᵉᵉᵖ ᵗʰᵉ ᵈᵃᵐⁿ ᵖᵉⁱᶜᵉ ᵃ ʳᵉᵛᵒˡᵛᵉʳ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍       ‌‌‍‍ ‌‌‍‍ⁱᵗ'ˢ ᵗʰᵉ ᶠᵘᶜᵏⁱⁿ' ᶜᵘˡᵖʳⁱⁿᵗ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍       ‌‌‍‍ ‌‌‍‍ᵗᵒ ᵗʰᵉˢᵉ ᶠᵘᶜᵏⁱⁿ' ᶜᵒˡᵈ ᵏⁱᵈˢ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ⁿᵒʷ ᵗʰᵉʸ ʳᵉᵃˡˡʸ ᵒʷᵉ ᵇⁱᵗᶜʰ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ᵐⁱᵍʰᵗ ᵃˢ ʷᵉˡˡ ᵗʰʳᵒᵃᵗ ᵗʰⁱˢ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍       ‌‌‍‍ ‌‌‍‍ˢʰᵘⁿ ᵃ ᵐᵒᵗʰᵉʳᶠᵘᶜᵏⁱⁿ' ᵇᵒʸ ⁱᶠ ʰᵉ ᶠᵘᶜᵏⁱⁿ' ˢᵉˡᶠⁱˢʰ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍ʳᵉʷᵃʳᵈ ᵃ ᵐᵒᵗʰᵉʳᶠᵘᶜᵏᵉʳ ⁱᶠ ʰᵉ ᶠᵘᶜᵏⁱⁿ' ˢᵉˡᶠˡᵉˢˢ
    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍       ‌‌‍‍ ‌‌‍‍ʲᵘˢᵗ ˢʰᵘᵗ ᵗʰᵉ ᶠᵘᶜᵏ ᵘᵖ

Recent Activity

16,660 hrs on record
last played on Sep 16
20,606 hrs on record
last played on Sep 16
200 XP
11,924 hrs on record
last played on Sep 16
Load1ng™ May 30 @ 4:45pm 
sign my profile pls!!
Add me <3
凉 Nov 4, 2020 @ 4:00am 
..|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :”-,-\::::|: \
..| : : : : : : : : : : : : : |::::|:'-,\: : : : : : : : : : : : : : :”-'\,|: 😐
...\ : : : : : : : : : :'\: : :\:::|: : '\'\: : : : :~,,: : : : : : : : : “~-',_
... \: : : : : : : : : : :\: /:|:/: : : :',-'-,: : : : : “-,: : : : : : : : : : :,/”'-,
... .\: : : : : : : : : : :\|: |/: : : ,-“....”-,: : : : : '\: : : : : : : : : ,/.....”-,
... ...\: : : : : : : : : : \: |: : :/...........\: : : : : |: : : : : : : ,-“.........'\
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : /..............\: : : : |: : : : : :,-“..............|
... ... ...\ : : : : : : : : : '\:/.................\: : :,/: : : : : /................./
... ... ... .\ : : : : : : : : : \....................\:,-“: : : : :,/................./
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \,_.............._,”======',_..........,-“
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: ¯”'~---~”¯: : : : : : : : : :¯”~~,'
⠄⠄⣿⣿⣿⣿⠘⡿⢛⣿⣿⣿⣿⣿⣧⢻⣿⣿⠃⠸⣿⣿⣿
⠄⠄⣿⣿⣿⣿⢀⠼⣛⣛⣭⢭⣟⣛⣛⣛⠿⠿⢆⡠⢿⣿⣿
⠄⠄⠸⣿⣿⢣⢶⣟⣿⣖⣿⣷⣻⣮⡿⣽⣿⣻⣖⣶⣤⣭⡉
⠄⠄⠄⢹⠣⣛⣣⣭⣭⣭⣁⡛⠻⢽⣿⣿⣿⣿⢻⣿⣿⣿⣽⡧⡄
⠄⠄⠄⠄⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣌⡛⢿⣽⢘⣿⣷⣿⡻⠏⣛⣀
⠄⠄⠄⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⠙⡅⣿⠚⣡⣴⣿⣿⣿⡆
⠄⠄⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠄⣱⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠄⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠄⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠣⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠄⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠑⣿⣮⣝⣛⠿⠿⣿⣿⣿⣿
⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⠄⠄⠄⠄⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟
⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⠄⠄⠄⠄⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
damngi Jul 10, 2020 @ 9:29am 
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤдержи мою руку
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤсожми её крепче

ㅤㅤㅤя буду ждать тебя здесь
ㅤㅤㅤв обрывках этого сна :Speech_Love: