˚ෆ*₊Violet Nya₊*ෆ˚
Nepgear(Violet cat)
 
 
最近家事繁忙 貓貓暫停留言:fengxi:


這裡是紫貓的小窩

歡迎 拍打~撫摸~餵食


Currently In-Game
Counter-Strike: Global Offensive
Screenshot Showcase
PurpleSister❤
24 3 4
Artwork Showcase
感謝菁菁姊幫貓貓做的個人背景(。◕∀◕。)
122 22 17
Workshop Showcase
Purple Sister Modle replace Ammo Pile (L4D2,L4D1)

134 ratings
Achievement Showcase
4,022
Achievements
35
Perfect Games
58%
Avg. Game Completion Rate
Items Up For Trade
954
Items Owned
123
Trades Made
5,670
Market Transactions
-----Steam皮膚列表-----

:rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu:
:rabu::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::rabu:
:rabu::darkfaerie::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::darkfaerie::redflare::darkfaerie::darkfaerie::redflare::darkfaerie::blueflare::blueflare::blueflare::blueflare::darkfaerie::greenflare::darkfaerie::darkfaerie::greenflare::darkfaerie::rabu:
:rabu::darkfaerie::purpleflare::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::redflare::darkfaerie::redflare::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::blueflare::blueflare::darkfaerie::darkfaerie::greenflare::greenflare::darkfaerie::greenflare::darkfaerie::rabu:
:rabu::darkfaerie::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::darkfaerie::redflare::redflare::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::blueflare::blueflare::darkfaerie::darkfaerie::greenflare::greenflare::greenflare::greenflare::darkfaerie::rabu:
:rabu::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::purpleflare::darkfaerie::redflare::darkfaerie::redflare::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::blueflare::blueflare::darkfaerie::darkfaerie::greenflare::darkfaerie::greenflare::greenflare::darkfaerie::rabu:
:rabu::darkfaerie::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::darkfaerie::redflare::darkfaerie::darkfaerie::redflare::darkfaerie::blueflare::blueflare::blueflare::blueflare::darkfaerie::greenflare::darkfaerie::darkfaerie::greenflare::darkfaerie::rabu:
:rabu::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::darkfaerie::rabu:
:rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu:

喜歡的話,麻煩請給個讚吧 !

如果有任何問題,我會盡我所能幫到你

不提供幫人客製化皮膚哦,請見諒...

①請不要未經允许轉載我的作品
②請不要用於任何商業用途

第一彈 自制Skin涅普姬雅
第二彈 自制Skin大涅普
第三彈 自制Skin諾瓦露
第四彈 自制Skin橘色之心
第五彈 自制Skin涅普迪努


姬雅(´,,•ω•,,)♡
:rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::white_jewel::white_jewel::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::white_jewel::white_jewel::white_jewel::white_jewel::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::white_jewel::white_jewel::white_jewel::white_jewel::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::white_jewel::white_jewel::purpleflare::purpleflare::pink_en::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::pink_en::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::pink_en::pink_en::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::pink_en::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::pink_en::black_tile::pink_en::pink_en::purpleflare::purpleflare::pink_en::black_tile::pink_en::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::pink_en::black_tile::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::black_tile::pink_en::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::pink_en::black_tile::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::black_tile::pink_en::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::pink_en::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::purpleflare::purpleflare::purpleflare::black_tile::purpleflare::purpleflare::SNF3::SNF3::sinasingle::sinasingle::sinasingle::SNF3::SNF3::purpleflare::purpleflare::black_tile::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::purpleflare::purpleflare::black_tile::purpleflare::purpleflare::sinasingle::SNF3::SNF3::SNF3::SNF3::SNF3::sinasingle::purpleflare::purpleflare::black_tile::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::purpleflare::purpleflare::purpleflare::black_tile::purpleflare::sinasingle::purpleflare::SNF3::sinasingle::SNF3::sinasingle::sinasingle::purpleflare::black_tile::purpleflare::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::purpleflare::purpleflare::black_tile::sinasingle::sinasingle::sinasingle::TheSpeedUpper::SNF3::TheSpeedUpper::sinasingle::sinasingle::sinasingle::black_tile::purpleflare::purpleflare::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::pink_en::black_tile::SNF3::SNF3::TheSpeedUpper::sinasingle::sinasingle::sinasingle::TheSpeedUpper::SNF3::SNF3::black_tile::pink_en::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::sinasingle::sinasingle::sinasingle::SNF3::sinasingle::sinasingle::sinasingle::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::SNF3::SNF3::SNF3::atomical::SNF3::SNF3::SNF3::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::pink_en::pink_en::atomical::pink_en::pink_en::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::SNF3::SNF3::atomical::SNF3::SNF3::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::atomical::rabu:
:rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu::rabu:
撫摸~
喵喵早安安~
smile菁菁 2 hours ago 
:CatLick::xboson::white_pearl::xboson::CatLick::xboson::white_pearl::xboson::CatLick:
:white_pearl::lovew::Heartful::lovew::white_pearl::lovew::Heartful::lovew::white_pearl:
:xboson::Heartful::lovew::Heartful::lovew::Heartful::lovew::Heartful::xboson:
:white_pearl::lovew::Heartful::lovew::Heartful::lovew::Heartful::lovew::white_pearl:
:CatLick::xboson::lovew::Heartful::lovew::Heartful::lovew::xboson::CatLick:
:CatLick::CatLick::white_pearl::lovew::Heartful::lovew::white_pearl::CatLick::CatLick:
:CatLick::CatLick::CatLick::xboson::lovew::xboson::CatLick::CatLick::CatLick:
:xboson::white_pearl::xboson::CatLick::white_pearl::CatLick::xboson::white_pearl::xboson:
Garfield 2 hours ago 
0.<
AliasseT31 3 hours ago 
0.<
Meiko 4 hours ago 
早安