Alcatraz
Saudi Arabia
 
 
Administrator at FFS Gaming. [ffs-gaming.com]
Support at GT-MP. [gt-mp.net] - Retired
Currently Offline
Last Online 2 hrs, 0 mins ago
Artwork Showcase
@ -A̷l̷c̷a̷t̷r̷a̷z̷
1 1
ɪɴғᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ                                                                          ⎯ ❐ ⤬
       ┎                                                                                                                                 ┒

                                 Bᴇɪɴɢ ʜᴀᴘᴘʏ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ᴍᴇᴀɴ ᴛʜᴀᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ɪs ᴘᴇʀꜰᴇᴄᴛ...
                                                                                                                                        
                        ...ɪᴛ ᴍᴇᴀɴs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ'ᴠᴇ ᴅᴇᴄɪᴅᴇᴅ ᴛᴏ ʟᴏᴏᴋ ʙᴇʏᴏɴᴅ ᴛʜᴇ ɪᴍᴘᴇʀꜰᴇᴄᴛɪᴏɴs.

        ┖                                                                                                                                ┚


   ╭━━━━━━━━━━━━━━━━                           ╭━━━━━━━━━━━━━━━━  
          » ɴᴀᴍᴇ:  Mᴜǫʀɪɴ                                                           » ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ: Sᴀᴜᴅɪ Aʀᴀʙɪᴀ
            » ᴀɢᴇ: Lᴏᴏᴋ ᴀᴛ ᴍʏ ʟᴇᴠᴇʟ.                                                 » ᴛᴏᴡɴ: Uɴᴀʏᴢᴀʜ
              » ɢᴀᴍᴇs: Aʟʟ, ᴡɪᴛʜ ᴏɴʟɪɴᴇ.                                            » ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ: Aʀᴀʙɪᴄ, Eɴɢʟɪsʜ.
    ━━━━━━━━━━━━━━━━╯                            ━━━━━━━━━━━━━━━━╯


   ╭━━━━━━━━━━━━━━━━━                        ╭━━━━━━━━━━━━━━━━  
         » ᴘʟᴀʏ: ᴅᴅ₂, ᴏᴠᴇʀᴡᴀᴛᴄʜ ᴀɴᴅ ᴛᴏs.                                       » ʙᴀᴛᴛʟᴇ.ɴᴇᴛ: ᴀʟᴄᴀᴛʀᴀᴢ#₂₂₅₈₄ ッ
           » ʟɪᴋᴇ: Gᴀᴍɪɴɢ, Gᴀᴍɪɴɢ ᴀɴᴅ Gᴀᴍɪɴɢ.                                » ᴏʀɪɢɪɴ: ᴠᴀʟᴄᴀᴛʀᴀᴢx
        ━━━━━━━━━━━━━━━━━╯                       ━━━━━━━━━━━━━━━╯

       ┎                                                                                                                                 ┒


                                                                     PC Sᴘᴇᴄs:
                                                      Cᴘᴜ: Iɴᴛᴇʟ Cᴏʀᴇ ɪ7-6700K 4.00GHᴢ
                                                 Cᴏᴏʟᴇʀ: Cᴏᴏʟᴇʀ Mᴀsᴛᴇʀ Hʏᴘᴇʀ 212 EVO
                                               Mᴏᴛʜᴇʀʙᴏᴀʀᴅ: Gɪɢᴀʙʏᴛᴇ GA-Z170X-Gᴀᴍɪɴɢ 7
                                              Gᴘᴜ: Gɪɢᴀʙʏᴛᴇ GᴇFᴏʀᴄᴇ GTX 1080 G1 Gᴀᴍɪɴɢ
                           Rᴀᴍ: Cᴏʀsᴀɪʀ Vᴇɴɢᴇᴀɴᴄᴇ LPX 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mʜᴢ Bʟᴀᴄᴋ Kɪᴛ
                                                     Ssᴅ: SᴀɴDɪsᴋ Uʟᴛʀᴀ II 480GB
                                                     Hᴅᴅ: Wᴇsᴛᴇʀɴ Dɪɢɪᴛᴀʟ Bʟᴀᴄᴋ 1 TB
                                                Cᴀsᴇ: NZXT H440 Bʟᴀᴄᴋ/Rᴇᴅ Eᴅɪᴛɪᴏɴ Cᴀsᴇ
                                                     Psᴜ: COUGAR CMX 700W Bʀᴏɴᴢᴇ

        ┖                                                                                                                                ┚
G3FR Jul 3 @ 9:09am 
Ms.Cranges McBasketball?
DropZ. Jun 26 @ 6:09am 
-rep l2p befor you start ranked boosted♥♥♥♥♥
sanyi144 Jun 24 @ 5:20am 
-rep cheater
sanyi144 Jun 24 @ 5:20am 
-rep cheater
sanyi144 Jun 24 @ 5:20am 
-rep cheater
sanyi144 Jun 24 @ 5:20am 
-rep cheater