corn1298
corn1298#9502   United States
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Rời mạng
Trưng bày vật phẩm
Vật phẩm muốn trao đổi
4.473
Vật phẩm đã sở hữu
3.424
Trao đổi đã thực hiện
4.578
Giao dịch tại chợ
Trưng bày ảnh chụp
corn1298 Trade Server is up and running!
2 2
Hoạt động gần đây
2.370 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg06
3.421 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg05
40 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg05
hypnoz 29 Thg05 @ 10:42am 
my aug is listed for 500 on csfloat
big dick bandit 28 Thg05 @ 8:31pm 
hit me with that same offer again on CSFLOAT for handwraps. idk why my chrome browser didnt notify me bro.
я и 4 уёбища 27 Thg05 @ 10:50am 
Check float offer
Rengo🖤 19 Thg05 @ 8:50am 
hi we played together in a casual game, you play cool +rep, we can play together again if you don't mind
Göko 13 Thg01 @ 8:03am 
Hey mate, just added you!
76561199316417169 14 Thg09, 2023 @ 2:28am 
add me please