【CLEM】
Claire   United States
 
 
:orionruby: I'm a casual female gamer who mainly plays otome games.
:orionruby: I don't chat, but I read and respond to all comments.
:orionruby: I also check my activity feed multiple times a day.

𝓒𝓸𝓶𝓶𝓮𝓷𝓽𝓼 = :love_red:.
𝓖𝓲𝓿𝓮 :love_red: 𝓽𝓸 𝓰𝓮𝓽 :love_red:

:linez3: I comment regularly. I would like to be friends with people who do the same. Be warned that I purge friends who rarely, if ever, comment. Remember, friendship is a two-way street.
Currently Offline
Last Online 137 days ago
Artwork Showcase
Phoenix 01
113 76 20
General Information
:Red_Box::PrismKey::Red_Box::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::Red_Box::PrismKey::Red_Box:
:PrismKey:                                                                                          :PrismKey:
:Red_Box:   :snikred:      :snikred:   :snikred::snikred::snikred:   :snikred:         :snikred:         :snikred::snikred::snikred::snikred:         :THOTHSquare:   :THOTHSquare:      :Red_Box:
:PrismKey:   :snikred:      :snikred:   :snikred:         :snikred:         :snikred:         :snikred:      :snikred:      :THOTHSquare::redbl::THOTHSquare::redbl::THOTHSquare:   :PrismKey:
:Red_Box:   :snikred:      :snikred:   :snikred:         :snikred:         :snikred:         :snikred:      :snikred:      :THOTHSquare::redbl::redbl::redbl::THOTHSquare:   :Red_Box:
:PrismKey:   :snikred::snikred::snikred::snikred:   :snikred::snikred:      :snikred:         :snikred:         :snikred:      :snikred:      :THOTHSquare::redbl::redbl::redbl::THOTHSquare:   :PrismKey:
:Red_Box:   :snikred:      :snikred:   :snikred:         :snikred:         :snikred:         :snikred:      :snikred:         :THOTHSquare::redbl::THOTHSquare:      :Red_Box:
:PrismKey:   :snikred:      :snikred:   :snikred:         :snikred:         :snikred:         :snikred:      :snikred:            :THOTHSquare:         :PrismKey:
:Red_Box:   :snikred:      :snikred:   :snikred::snikred::snikred:   :snikred::snikred::snikred:   :snikred::snikred::snikred:   :snikred::snikred::snikred::snikred:            :ns_red:         :Red_Box:
:PrismKey:                                                                                          :PrismKey:
:Red_Box::PrismKey::Red_Box::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::Red_Box::PrismKey::Red_Box:


:linez3:тнe в a ѕ ι c ѕ:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀▬▬▬⠀▬▬⠀▬
:rc_drone: ᴄʟᴀɪʀᴇ
:rc_drone: 21 ʏᴇᴀʀꜱ ᴏʟᴅ
:rc_drone: ꜰᴇᴍᴀʟᴇ
:rc_drone: ʙɪꜱᴇxᴜᴀʟ
:rc_drone: ᴀᴛʜᴇɪsᴛ
:rc_drone: sᴇᴄᴜʟᴀʀ ʜᴜᴍᴀɴɪsᴛ
:rc_drone: ᴄᴀᴘʀɪᴄᴏʀɴ
:rc_drone: ɪɴᴛᴊ
:rc_drone: ᴀᴍᴇʀɪᴄᴀɴ
:rc_drone: ᴇɴɢʟɪꜱʜ sᴘᴇᴀᴋᴇʀ

:linez3:ιn d e p т н:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀▬▬▬⠀▬▬⠀▬
:rc_drone: ꜰᴜʟʟ-ᴛɪᴍᴇ ᴄᴏʟʟᴇɢᴇ ꜱᴛᴜᴅᴇɴᴛ & ᴏꜰꜰɪᴄᴇ ᴍᴀɴᴀɢᴇʀ
:rc_drone: ᴀɴɪᴍᴇ ꜰᴀɴ
:rc_drone: ᴄᴀᴛ ꜰᴀɴᴄɪᴇʀ
:rc_drone: ꜱʜɪᴘᴘᴇʀ ᴏꜰ ᴍᴀɴʏ ꜱʜɪᴘꜱ
:rc_drone: ɴᴀᴛᴜʀᴇ ʟᴏᴠᴇʀ
:rc_drone: ᴄʟᴀꜱꜱɪᴄ ᴄᴀʀ ᴀᴅᴍɪʀᴇʀ
:rc_drone: ʀᴏᴄᴋ ᴍᴜꜱɪᴄ ʟɪꜱᴛᴇɴᴇʀ
:rc_drone: ᴏᴛᴏᴍᴇ & ᴠɪꜱᴜᴀʟ ɴᴏᴠᴇʟ ꜰᴀɴᴀᴛɪᴄ
:rc_drone: ꜰᴀɴꜰɪᴄ ʀᴇᴀᴅᴇʀ/ᴡʀɪᴛᴇʀ
:rc_drone: ʏᴀᴏɪ ᴀɴᴅ ʏᴜʀɪ ᴇɴᴛʜᴜsɪᴀsᴛ

:linez3:wнaт ι don'т a c c e p т:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀▬▬▬⠀▬▬⠀▬
:laserpointer: ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇꜱ | ɴᴏ ᴀᴄᴛɪᴠɪᴛʏ | ʙᴀɴꜱ | ʀᴜᴅᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ | ʙɪɢᴏᴛꜱ
:laserpointer: ꜱᴄᴀᴍᴍᴇʀꜱ | ᴄʜᴇᴀᴛᴇʀꜱ | ʜᴀʙɪᴛᴜᴀʟ ʟɪᴀʀꜱ | ʜᴀʀᴀꜱꜱᴍᴇɴᴛ | ɪɴᴠɪᴛᴇ sᴘᴀᴍ
:laserpointer: ɪ ᴀʟsᴏ ᴡᴏɴ'ᴛ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡʜᴏ ᴏɴʟʏ ᴘʟᴀʏ ᴄs:ɢᴏ ᴏʀ ʜᴀᴠᴇ ᴇᴍᴘᴛʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇs.

:linez3:ιn тнe e n d:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀▬▬▬⠀▬▬⠀▬
:laserpointer: ғᴇᴇʟ ғʀᴇᴇ ᴛᴏ sᴇɴᴅ ᴀ ғʀɪᴇɴᴅ ʀᴇǫᴜᴇsᴛ. ɴᴏ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ʀᴇǫᴜɪʀᴇᴅ . :love_red:
:laserpointer: ᴛʜᴏᴜɢʜ ʙᴇ ᴀᴡᴀʀᴇ ɪ ᴏɴʟʏ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ʟᴠʟ 𝟹𝟶 ᴏʀ ᴀʙᴏᴠᴇ. :mp_like:


:PrismKey::Red_Box::PrismKey:                                                                              :PrismKey::Red_Box::PrismKey:
:Red_Box::PrismKey::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::PrismKey::Red_Box:
Screenshot Showcase
Elemental
95 30 14
Achievement Showcase
6,571
Achievements
33
Perfect Games
65%
Avg. Game Completion Rate
Workshop Showcase
Fantasy forest with moving water, embers, animated flowers and leaves. Falling embers and fireflies are interactive.
240 ratings
Created by - Crimson Lupus
Items Up For Trade
2,812
Items Owned
6
Trades Made
6,665
Market Transactions
:Red_Box::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::Red_Box:
:blocks1:                                                                                             :blocks1:
:blocks1:                                 :love_red::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::blocks1:
:blocks1:                                                                                             :blocks1:
:blocks1:                                                   :love_red::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::blocks1:
:blocks1:            :gtg_nitro::deadontarget::gtg_nitro:         :gtg_nitro::deadontarget::gtg_nitro:                                                      :blocks1:
:blocks1:         :deadontarget::Lasers::Lasers::Lasers::deadontarget:   :deadontarget::Lasers::Lasers::Lasers::deadontarget:                                                   :blocks1:
:blocks1:         :gtg_nitro::Lasers::bloodstainBB::bloodstainBB::Lasers::gtg_nitro::Lasers::bloodstainBB::bloodstainBB::Lasers::gtg_nitro:                                                   :blocks1:
:blocks1:         :deadontarget::Lasers::bloodstainBB::StarzR::bloodstainBB::Lasers::bloodstainBB::StarzR::bloodstainBB::Lasers::deadontarget:                                                   :blocks1:
:blocks1:            :gtg_nitro::Lasers::bloodstainBB::bloodstainBB::bloodstainBB::bloodstainBB::bloodstainBB::Lasers::gtg_nitro:               :mithras::laserpointer::mithras:         :mithras::laserpointer::mithras:            :blocks1:
:blocks1:               :deadontarget::Lasers::bloodstainBB::StarzR::bloodstainBB::Lasers::deadontarget:               :laserpointer::ns_red::ns_red::ns_red::laserpointer:   :laserpointer::ns_red::ns_red::ns_red::laserpointer:         :blocks1:
:blocks1:                  :gtg_nitro::Lasers::bloodstainBB::Lasers::gtg_nitro:                  :mithras::ns_red::rc_drone::OrbitalLaser::ns_red::mithras::ns_red::OrbitalLaser::rc_drone::ns_red::mithras:         :blocks1:
:blocks1:                     :deadontarget::Lasers::deadontarget:                     :laserpointer::ns_red::rc_drone::Light2::rc_drone::ns_red::rc_drone::Light2::rc_drone::ns_red::laserpointer:         :blocks1:
:blocks1:                        :gtg_nitro:                           :mithras::ns_red::OrbitalLaser::rc_drone::OrbitalLaser::rc_drone::OrbitalLaser::ns_red::mithras:            :blocks1:
:blocks1:                                                         :laserpointer::ns_red::rc_drone::Light2::rc_drone::ns_red::laserpointer:               :blocks1:
:blocks1:                                                            :mithras::ns_red::OrbitalLaser::ns_red::mithras:                  :blocks1:
:blocks1::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::love_red:                     :laserpointer::ns_red::laserpointer:                     :blocks1:
:blocks1:                                                                  :mithras:                        :blocks1:
:blocks1::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::coretext::love_red:                                 :blocks1:
:blocks1:                                                                                             :blocks1:
:Red_Box::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::DoorLaser::Red_Box:
Favorite Group
Natural Selection - Public Group
6,089
Members
147
In-Game
1,241
Online
51
In Chat
Favorite Game
Game Collector
Vanilite 10 hours ago 
Have a nice day!:hrt:
Vanilite Dec 8 @ 1:59am 
May you have the best week of the year!:hrt:
Vanilite Dec 7 @ 5:42am 
Have a wonderful and awesome day!:hrt:
Vanilite Dec 6 @ 7:57am 
Have a wonderful weekend!:epilove:
Vanilite Dec 5 @ 9:23am 
Have a wonderful friday!:hrt::narumi:
乃モイ乚 Dec 4 @ 8:14am 
:metallove::metallove::hul::hul::hul::hul::hul::metallove::metallove:
:metallove::hul::PulseG::PulseG::hul::PulseG::PulseG::hul::metallove:
:hul::PulseG::happyheart::happyheart::PulseG::happyheart::happyheart::PulseG::hul:
:hul::PulseG::happyheart::happyheart::happyheart::happyheart::happyheart::PulseG::hul:
:hul::hul::PulseG::happyheart::happyheart::happyheart::PulseG::hul::hul:
:hul::hul::hul::PulseG::happyheart::PulseG::hul::hul::hul:
:metallove::hul::hul::hul::PulseG::hul::hul::hul::metallove:
:metallove::metallove::hul::hul::hul::hul::hul::metallove::metallove: