LionSixDelta
Southern Finland, Finland
 
 
I see dead people ... running around in shopping malls, swamps and streets.
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Hoạt động gần đây
6,4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg06
28 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg05
0,5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg05