The Chaos Knight
John Wayne   Canada
 
 
Time will tell, who is on my side............ I mean well, I can't stop my crimes!!!!! But ima do my thing..... You do what you gotta do.
Currently Offline
Ronald McDonald Apr 23, 2020 @ 1:01am 
. .._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
. /'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : : :
jojcian May 21, 2019 @ 2:13pm 
itit isis meme papapa wherere arere youou
ISRA Aug 22, 2018 @ 12:07am 
+rep Good friend that helps other + a good rp'er xD
Komiro Aug 2, 2018 @ 2:14am 
¯¯̿̿¯̿̿'̿̿̿̿̿̿̿'̿̿'̿̿̿̿̿'̿̿̿)͇̿̿)̿̿̿̿ '̿̿̿̿̿̿\̵͇̿̿\=(•̪̀●́)=o/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿̿ I'm coming
Noobster.exe Feb 15, 2018 @ 9:17pm 
Trade Your CS:GO Cases For Keys! 4 Cases = 1 key! {LINK REMOVED}
MikeyBitey Sep 8, 2017 @ 5:15pm 
+Rep Knows how to pray for Muhmood