Berries
 
 
[̲̅$̲̅(̲̅ ͡° ͜ʖ ͡°̲̅)̲̅$̲̅] 300$ [̲̅$̲̅(̲̅ ͡° ͜ʖ ͡°̲̅)̲̅$̲̅]
Currently Online
Rakeesh May 26, 2016 @ 11:29am 
YOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU are a lovely person.
Rakeesh Jul 7, 2015 @ 11:20am 
● . ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . .
 ¸ .  ° ¸. * ● ¸ . ...somewhere  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :.
 . • °  . * :. . ¸ . ● ¸  ★ ★☾ °★ .  
 . °☆ . ● ¸ .  ★ ° . • ○ ° ★ .   
 * . ☾ ° ¸. ...Way up high* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . . 
 ¸ .  ° ¸. * ● ¸ . ... in the Universe...  ° ☾ ★ ° .
 . • °  . * :. . ¸ . ● ¸  ★ ★☾ °★ .  ★ ° . .  
 . ☾ °☆ . * ● ¸ .  ★ ° :. . • ○ You're a ♥♥♥♥♥♥ .  ° . ● .  
° ☾ °☆ ¸.● . ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . .
 ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★
Berries May 6, 2015 @ 9:27am 
Pow pow
Patient ZERO May 6, 2015 @ 6:41am 
Pew pew
Rakeesh Mar 30, 2015 @ 10:16pm 
fmu = F**k My Uterus.... thanks.
Artifex Nov 21, 2014 @ 6:34am 
umf