PiNG
United Kingdom (Great Britain)
 
 
Currently Offline
Artwork Showcase
 
:redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser: 
      ╭━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╮
     𝘼𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙢𝙚:
       :ns_red: Cᴏɴɴᴏʀ
       :ns_red: 24
       :ns_red: Uɴɪᴛᴇᴅ Kɪɴɢᴅᴏᴍ
       :ns_red: Eɴɢʟɪsʜ

     𝑺𝒑𝒆𝒄𝒔:
       :ns_red: Xғx 7900xtx
       :ns_red: Rʏᴢᴇɴ 7 7800X3D
       :ns_red: 32GB ᴅᴅʀ5 @ 6400mhz

     𝑳𝒊𝒏𝒌𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒕𝒖𝒇𝒇:
       :ns_red: Hᴇᴀᴅsʜᴏᴛ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛ
       :ns_red: Pʟᴀʏsᴛᴀᴛɪᴏɴ Nᴇᴛᴡᴏʀᴋ ᴢᴠPiNGᴠᴢ [psnprofiles.com]
       :ns_red: Xʙᴏx - ᴢᴠPiNGᴠᴢ [xboxgamertag.com]
       :ns_red: Oʀɪɢɪɴ - ᴢᴠPiNGᴠᴢ
      ╰━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╯

      ╭━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╮
     𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒂𝒅𝒅 𝒊𝒇 :
       :ns_red: Vᴀᴄ ʙᴀɴɴᴇᴅ/ɢᴀᴍᴇ ʙᴀɴɴᴇᴅ (sᴛɪɴᴋʏ ᴄʜᴇᴀᴛ)
       :ns_red: Hᴀᴠᴇ ᴀ ᴄᴀᴛ
       :ns_red: Bᴇʟᴏᴡ ʟᴇᴠᴇʟ 10
     
      ╰━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╯
         
:redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser::redlaser:
Featured Artwork Showcase
Items Up For Trade
460
Items Owned
201
Trades Made
2,574
Market Transactions
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::B1::B1::B1::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::kungfusam::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::B1::B1::B1::B1::B1::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::B1::B1::B1::B1::B1::B1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
Favorite Game
141
Hours played
52
Achievements
500 XP
Favorite Group
Artwork Profiles - Public Group
Celebrating the Beauty of Steam Profiles.
116,159
Members
12,414
In-Game
35,206
Online
6,175
In Chat
Recent Activity
250 hrs on record
last played on Jul 13
3.4 hrs on record
last played on Jun 30
8.7 hrs on record
last played on Jun 30
⛧Radio Demon⛧ Jan 31, 2022 @ 12:39pm 
Thanks. and your profile is cool :zaggrin:
Sim Jan 30, 2022 @ 3:19pm 
I love red profile so... here my award
IN_DEI_X1CHT___ May 3, 2021 @ 5:20pm 
+rep, thanks for the game and absolutely beautiful profile!
summit1g May 29, 2020 @ 4:18pm 
signed by summit1g :D
El Colonel May 29, 2020 @ 5:27am 
+rep+
☢ядерная бомбаj☢ Jul 6, 2019 @ 12:18pm 
- rep cheated on steam levels