schwagerik | selling level
/id/schwagerik   Slovakia
 
 
ʀᴇᴀᴅ ᴛʜɪꜱ | ʜᴏᴜʀʙᴏᴏꜱᴛ.ᴇᴜ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ.
:ns_green: ʜᴏᴜʀʙᴏᴏꜱᴛ.ᴇᴜ | ʙᴏᴏꜱᴛ ʏᴏᴜʀ ꜱᴛᴇᴀᴍ ʜᴏᴜʀꜱ ɢᴀᴍᴇ/ꜱ
:ns_green: Qᴜᴀʟɪᴛʏ ʜᴏᴜʀʙᴏᴏꜱᴛɪɴɢ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ, ꜰʀɪᴇɴᴅʟʏ ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ.
ㅤㅤ:ns_green: ᴀɴʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ʜᴏᴜʀʙᴏᴏꜱᴛɪɴɢ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ, ᴡʀɪᴛᴇ ᴛᴏ ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ ᴀɴᴅ ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʜᴇʟᴘ ʏᴏᴜ.

ᴡᴇ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴘᴀʏᴍᴇɴᴛ ᴍᴇᴛʜᴏᴅꜱ
:ns_green: ᴄꜱ:ɢᴏ ᴋᴇʏꜱ, ᴛꜰ2 ᴋᴇʏꜱ, ʙᴀɴᴋ ᴛʀᴀɴꜱꜰᴇʀ, ᴘᴀʏᴘᴀʟ
:ns_green: ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴘᴀʏ ᴠɪᴀ ᴋᴇʏꜱ, ꜱᴋɪɴꜱ, ᴘᴀʏᴘᴀʟ, ʙᴀɴᴋ ᴛʀᴀɴꜱꜰᴇʀ ⇆ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ.
:ns_green: ɴᴏᴛᴇ: ɪ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ʙᴀɴᴋ ᴛʀᴀɴꜱꜰᴇʀ ᴏɴʟʏ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴄᴢᴇᴄʜ ʀᴇᴘᴜʙʟɪᴄ ᴀɴᴅ ꜱʟᴏᴠᴀᴋɪᴀ.

ᴋᴇʏ/ꜱ ᴘʀɪᴄᴇꜱ
:ns_green: ʙᴀꜱɪᴄ ᴘʟᴀɴ | 1 ɢᴀᴍᴇ - ᴍᴏɴᴛʜ | 1 ᴋᴇʏ
:ns_green: ɢᴏʟᴅ ᴘʟᴀɴ | 5 ɢᴀᴍᴇꜱ - ᴍᴏɴᴛʜ | 2 ᴋᴇʏꜱ
:ns_green: ᴘʀᴏ ᴘʟᴀɴ | 10 ɢᴀᴍᴇꜱ - ᴍᴏɴᴛʜ | 2 ᴋᴇʏꜱ + ʜʏᴅʀᴀ ᴋᴇʏ ᴏʀ ᴄꜱ:ɢᴏ ꜱᴋɪɴ 0,75$
:ns_green: ᴅɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴘʟᴀɴ | 32 ɢᴀᴍᴇꜱ - ᴍᴏɴᴛʜ | 3 ᴋᴇʏꜱ

ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ & ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ
:ns_green: ᴊᴏɪɴ ᴛʜᴇ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ꜱᴇʀᴠᴇʀ ʜᴏᴜʀʙᴏᴏꜱᴛ.ᴇᴜ | ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ ꜱᴇʀᴠᴇʀ & ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ [discordapp.com]

ɢᴇɴᴇʀᴀʟ ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ
:ns_green: ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ ʙᴜʏɪɴɢ ᴀɴᴅ ꜱᴇʟʟɪɴɢ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ᴄꜱ:ɢᴏ ɪᴛᴇᴍꜱ.
:ns_green: ʀᴇᴘᴜᴛᴀʙʟᴇ ᴛʀᴀᴅᴇʀ ᴀɴᴅ ʙᴜʏᴇʀ.
:ns_green: ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴘʀɪᴄᴇꜱ, ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ꜰᴏʀ ᴛʜɪꜱ.

ᴍʏ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ʟɪɴᴋꜱ
:ns_green: ᴍʏ ᴛʀᴀᴅᴇ ⇆ ᴏꜰꜰᴇʀ ʟɪɴᴋ
:ns_green: ᴍʏ ʟᴇᴠᴇʟ ᴜᴘ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ!
:ns_green: ʀᴇᴘᴜᴛᴀᴛɪᴏɴ & ꜰᴇᴇᴅʙᴀᴄᴋ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ.
:ns_green: ᴍʏ ꜱᴛᴇᴀᴍʟᴀᴅᴅᴇʀ [steamladder.com]
:ns_green: ᴍʏ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ | schwagerik#4342 [discordapp.com]

ꜱᴏᴍᴇ ɪɴꜰᴏ
:ns_green: ɪꜰ ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ʏᴏᴜʀ ꜰʀɪᴇɴᴅ ʀᴇQᴜᴇꜱᴛ, ᴛʜᴀᴛ ᴍᴇᴀɴꜱ ɪ ᴀᴍ ʙᴜꜱʏ ᴏʀ ᴀᴡᴀʏ ꜰʀᴏᴍ ᴋᴇʏʙᴏᴀʀᴅ.
:ns_green: ɪꜰ ʏᴏᴜ ꜱᴜʙᴍɪᴛ ᴀ ʀᴇQᴜᴇꜱᴛ, ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ɪɴᴄʟᴜᴅᴇ ᴀ ʀᴇᴀꜱᴏɴ ꜰᴏʀ ᴀᴅᴅɪɴɢ ʙᴇʟᴏᴡ ᴛʜᴇ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ.
:ns_green: ɪꜰ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ʙᴇᴇɴ ᴅᴇʟᴇᴛᴇᴅ ꜰʀᴏᴍ ᴍʏ ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ ʟɪꜱᴛ, ɪᴛ'ꜱ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟ, ɪ'ᴍ ᴘʀᴏʙᴀʙʟʏ ᴊᴜꜱᴛ ʀᴜɴɴɪɴɢ ᴏᴜᴛ ᴏꜰ ꜱᴘᴀᴄᴇ. ꜰᴇᴇʟ ꜰʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ᴀɢᴀɪɴ.
Favorite Group
Welcome to Schwagerik Service's & 24/7 Support
133
Members
23
In-Game
36
Online
10
In Chat
Favorite Guide
Favorite Game

Recent Activity

6,702 hrs on record
last played on Nov 11
7,011 hrs on record
last played on Nov 11
6,701 hrs on record
last played on Nov 11
500 XP
lil dust Oct 26 @ 12:30pm 
+rep legit.
Kakashi 💖 Sep 30 @ 9:25am 
Signed by Kakashi! :crown1::Quack_Quack_Boom:
Diesii Sep 26 @ 8:38pm 
sign pls ❤
To ta neviem co sa stalo Sep 2 @ 2:43pm 
+ rep brala som od neho kľúče a všetko prebehlo v poriadku.
Dá sa naň spoľahnúť a všetko vám vysvetlí na svojom discorde
+ rep :) :dewey:
firzenn. Aug 19 @ 3:59am 
:rep2: sign please :em_skull:
RoniX Aug 12 @ 7:03pm 
Hey brother sign my profile please thanks and gl ♥️