Migoq Aki
Migoq Aki   Northern Mariana Islands
 
 
No information given.