Kirby
?
 
 
:ori::ori::ori::ori::ori:
Currently Online
Screenshot Showcase
F*CKING Awesome GAME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
Review Showcase
3.0 Hours played
你好?

4块钱打折买了,听到原声音乐就觉得不止4块。
一直在岛上,重复着日升日落的画面,但我却不想离开这个岛。
从游戏开始直到结束也弄不明白自己玩这款游戏的真正目的,但

你做你所爱之事吗?

玩这款游戏,不理解自己
漫无目的地收集那些魔方和按钮有什么乐趣
直到收集一半时跳出来的这句话
被这款游戏所感动


虽然不知道制作者做出这款游戏的原因是什么
是不是也是没有着目的?做自己爱做的事?
但是因为结尾最后的一句话,我想对你们说一句

谢谢
酋长 Feb 25 @ 1:10am 
你像个卡比:bbtcat:
嫌疑人#CSGO真箱 Feb 4 @ 2:34pm 
卡书记新年快乐!
Rayn Jan 1 @ 4:20am 
.........( ͡º ͜ʖ ͡º).....................( ͡º ͜ʖ ͡º).............( ͡º ͜ʖ ͡º)...........( ͡º ͜ʖ ͡º)
( ͡º ͜ʖ ͡º).......( ͡º ͜ʖ ͡º).....( ͡º ͜ʖ ͡º).......( ͡º ͜ʖ ͡º)....( ͡º ͜ʖ ͡º)......( ͡º ͜ʖ ͡º)...( ͡º ͜ʖ ͡º)
.................( ͡º ͜ʖ ͡º)..( ͡º ͜ʖ ͡º)............( ͡º ͜ʖ ͡º)..( ͡º ͜ʖ ͡º)..( ͡º ͜ʖ ͡º).........( ͡º ͜ʖ ͡º)
.............( ͡º ͜ʖ ͡º)......( ͡º ͜ʖ ͡º)............( ͡º ͜ʖ ͡º)..( ͡º ͜ʖ ͡º)......( ͡º ͜ʖ ͡º)...( ͡º ͜ʖ ͡º)
.....( ͡º ͜ʖ ͡º).................( ͡º ͜ʖ ͡º).......( ͡º ͜ʖ ͡º)....( ͡º ͜ʖ ͡º)..............( ͡º ͜ʖ ͡º)
( ͡º ͜ʖ ͡º)( ͡º ͜ʖ ͡º)( ͡º ͜ʖ ͡º)..........( ͡º ͜ʖ ͡º).............( ͡º ͜ʖ ͡º).........( ͡º ͜ʖ ͡º)
受不鸟 Dec 31, 2018 @ 6:24am 
..你还玩僵尸逃跑? 厉害啊。
CS-Archer Dec 25, 2018 @ 2:44am 
卡比仔圣诞快乐,又是好久没吭声了吧
CrazyKid#CSGO真箱 Dec 25, 2018 @ 1:08am 
圣诞快乐