gottyy᠌ ⁧⁧y
᠌ ⁧⁧76561198410947511   Western Australia, Australia
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʟᴏᴡ ᴀɴᴅ ʜɪɢʜ ꜰʟᴏᴀᴛ ꜱᴋɪɴ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛᴏʀ  /  ᴀʟᴛ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        ᴛʀᴀᴅᴇ  /  ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ʙᴇꜰᴏʀᴇ ᴀᴅᴅɪɴɢ
Currently Offline
Artwork Showcase
Screenshot Showcase
Items Up For Trade
7,796
Items Owned
524
Trades Made
32,048
Market Transactions
:Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::TheSolid::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::TheSolid::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::TheSolid::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::TheSolid::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::TheSolid::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::TheSolid::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::TheSolid::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::TheSolid::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box: :BL1: :BL1::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::TheSolid::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::darkred::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::darkred::Redsoldier::TheSolid::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::TheSolid::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::darkred::darkred::BL1::Grey_Box::TheSolid::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::TheSolid::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::BL1::Redsoldier::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::TheSolid::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::TheSolid::Grey_Box::Grey_Box::csgob::Redsoldier::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::TheSolid::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::TheSolid::Grey_Box::Grey_Box::darkred::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::TheSolid::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::TheSolid::Grey_Box::BL1::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::TheSolid::csgob::Grey_Box::Grey_Box::Grey_Box::TheSolid::TheSolid::TheSolid::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::TheSolid::bloodsplatter::Grey_Box::Grey_Box::TheSolid::TheSolid::TheSolid::TheSolid::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::Remot::Remot::bloodsplatter::Grey_Box::Grey_Box::TheSolid::TheSolid::TheSolid::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::Redsoldier::redbox::TheSolid::Grey_Box::TheSolid::TheSolid::TheSolid::oldplate::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::Remot::Remot::RT_moon::redbox::bloodsplatter::TheSolid::TheSolid::TheSolid::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::bbox::bbox::Remot::Redsoldier::csgob::Redcube1::redbox::TheSolid::TheSolid::oldplate::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::bbox::bbox::Remot::Remot::Remot::csgob::redbox::Redcube1::redbox::csgob::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::oldplate::csgob::Redcube1::csgob::oldplate:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::oldplate::RT_moon::bloodsplatter:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::darkred:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot: :HeartPix:
 󠀡󠀡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   ┌───────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────┴───────────────────┴───────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡ ᴇ ʟ ᴄ ᴏ ᴍ ᴇ⠀⠀ᴛ ᴏ⠀⠀ᴍ y⠀⠀ᴩ ʀ ᴏ ꜰ ɪ ʟ ᴇ⠀/⠀ ɢ ᴏ ᴛ ᴛ y y y
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────────────────────────────┘


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────────┐⠀⠀⠀   ⠀   ╔════►⠀ ᴀꜰᴛᴇʀ ᴅᴀʀᴋ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴍ ᴜ ꜱ ɪ ᴄ ⠀ ⠀╞═ ═══╬═════►⠀ ᴇᴛᴇʀɴᴀʟ ʏᴏᴜᴛʜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────┘⠀⠀⠀⠀     ╠══════►⠀ ᴀꜱᴛʀᴏɴᴀᴜᴛ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ • ᴀʟᴏᴋ ʀᴇᴍɪx
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   ⠀    ╚═══════►⠀ ᴄʟᴏꜱᴇ ᴇʏᴇꜱ • ꜱʟᴏᴡᴇᴅ ᴀɴᴅ ʀᴇᴠᴇʀʙ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌───────────────────────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴩ ᴄ ᴩ ᴀ ʀ ᴛ ꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀├───────────────────────────────────┤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ᴄᴩᴜ: ᴀᴍᴅ ʀyᴢᴇɴ 5 3600
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ᴄᴩᴜ ᴄᴏᴏʟᴇʀ: ᴄᴏʀꜱᴀɪʀ ʜ100ɪ ʀɢʙ ᴩʟᴀᴛɪɴᴜᴍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ɢᴩᴜ: ᴀꜱᴜꜱ ɢᴇꜰᴏʀᴄᴇ ʀᴛx 3070 ᴛᴜꜰ ɢᴀᴍɪɴɢ ᴏᴄ 8ɢʙ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ᴍᴏᴛʜᴇʀʙᴏᴀʀᴅ: ᴍꜱɪ x570 ᴛᴏᴍᴀʜᴀᴡᴋ ᴡɪꜰɪ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ʀᴀᴍ: ᴄᴏʀꜱᴀɪʀ ᴠᴇɴɢᴇᴀɴᴄᴇ ʀɢʙ ᴩʀᴏ 32ɢʙ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ꜱᴛᴏʀᴀɢᴇ: ꜱᴀᴍꜱᴜɴɢ 970 ᴇᴠᴏ 1ᴛʙ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ᴄᴀꜱᴇ: ʟɪᴀɴ ʟɪ ᴅyɴᴀᴍɪᴄ ᴩᴄ-011 ʙʟᴀᴄᴋ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ᴩꜱᴜ: ᴛʜᴇʀᴍᴀʟᴛᴀᴋᴇ ᴛᴏᴜɢʜᴩᴏᴡᴇʀ ʀɢʙ 750ᴡ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ᴄᴀꜱᴇ ꜰᴀɴꜱ: 7 x ᴍʟ120 ʀɢʙ ᴩʀᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ 1: ᴅᴇʟʟ ꜱ2721ᴅɢꜰ 1440ᴩ 165ʜᴢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ 2: ᴀᴄᴇʀ Qɢ271 1080ᴩ 75ʜᴢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ᴋᴇyʙᴏᴀʀᴅ: ᴅᴜᴄᴋy ᴏɴᴇ2 ʀɢʙ ᴛᴋʟ ꜱɪʟᴇɴᴛ ʀᴇᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ᴍᴏᴜꜱᴇ: ʀᴀᴢᴇʀ ᴠɪᴩᴇʀ ᴜʟᴛɪᴍᴀᴛᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└───────────────────────────────────┘
Workshop Showcase
After Dark ~ Mr Kitty
1 ratings
Created by - gottyy᠌ ⁧⁧y
󠀡󠀡
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::themoon::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::Pasture::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::Homing::bbox::bbox::aofdemon::Splat::Splat::heart8::BloodyFootsteps::bbox::bbox::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::bbox::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::heart8::bbox::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::bbox::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::bbox::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::bbox::justT::justT::justT::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::emo4::justT::justT::nothernlights::bbox::alien1::phoenixorb::phoenixorb::at_c::at_c::at_c::at_c::trooper_emo::bbox::Grey_Box::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::s_up::bbox::mind_rose::justT::justT::bbox::bbox::dacsad::phoenixorb::phoenixorb::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::nothernlights::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::yiingyang::bbox::bbox::bbox::bbox::mind_rose::justT::justT::bbox::bbox::PugHomeWorld::phoenixorb::phoenixorb::phoenixorb::phoenixorb::phoenixorb::phoenixorb::phoenixorb::phoenixorb::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::bbox::heart8::mind_rose::bbox::mind_rose::justT::justT::bbox::bbox::PugHomeWorld::PugHomeWorld::dacsad::phoenixorb::phoenixorb::phoenixorb::dacsad::PugHomeWorld::PugHomeWorld::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::Splat::justT::Splat::bbox::mind_rose::justT::justT::Splat::bbox::PugHomeWorld::PugHomeWorld::PugHomeWorld::PugHomeWorld::PugHomeWorld::PugHomeWorld::PugHomeWorld::PugHomeWorld::bbox::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::justT::justT::aofdemon::bbox::mind_rose::justT::justT::justT::bbox::bbox::OurHOUSE::PugHomeWorld::PugHomeWorld::PugHomeWorld::PugHomeWorld::bbox::bbox::bbox::nothernlights::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::mind_rose::mind_rose::bbox::bbox::mind_rose::justT::justT::justT::justT::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::Splat::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::mind_rose::mind_rose::darkred::bbox::mind_rose::Splat::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::mind_rose::mind_rose::bbox::bbox::mind_rose::mind_rose::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::Splat::bbox::Homing::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::mind_rose::mind_rose::bbox::bbox::mind_rose::mind_rose::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::mind_rose::bbox::at_cl::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::mind_rose::mind_rose::bbox::bbox::mind_rose::mind_rose::heart8::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::mind_rose::bbox::LittleDizzy::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::mind_rose::mind_rose::aofdemon::bbox::mind_rose::mind_rose::mind_rose::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::justT::Splat::mind_rose::bbox::yiingyang::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::mind_rose::mind_rose::redbox::bbox::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::Splat::justT::justT::justT::justT::justT::mind_rose::mind_rose::mind_rose::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::mind_rose::mind_rose::mind_rose::bbox::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::InkTurret::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::bbox::emo4::darkred::bbox::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::bbox::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::bbox::bbox::bbox::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::BloodyFootsteps::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::mind_rose::mind_rose::bbox::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::emo1::bbox::at_c::bbox::bbox::mind_rose::mind_rose::mind_rose::bbox::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::mind_rose::mind_rose::mind_rose::mind_rose::emo1::bbox::at_c::bbox::darkred::mind_rose::mind_rose::mind_rose::bbox::NoiseBall::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::InkTurret::mind_rose::mind_rose::mind_rose::darkred::bbox::at_c::bbox::bbox::mind_rose::mind_rose::mind_rose::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::bbox::bbox::mind_rose::mind_rose::mind_rose::bbox::bbox::at_c::at_c::bbox::bbox::bbox::bbox::Teddy_pencil::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::helloToYou::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::Portal_p::140Move::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
:at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c::at_c:
Review Showcase
Favorite Group
I pray to die - Public Group
私は自分を殺すべきです
77
Members
2
In-Game
10
Online
3
In Chat
Favorite Game
Awards Showcase
x7
x9
x7
x8
x7
173
Awards Received
103
Awards Given
Favorite Guide
Created by - chocolatethebear
I'll cover everything you need to know about the blue potted tree in rainbow 6
Completionist Showcase
Screenshot Showcase
­
1
Recent Activity
212 hrs on record
last played on Jun 19
100 XP
275 hrs on record
last played on Jun 19
1,625 hrs on record
last played on Jun 18
sillywaschosen Mar 11 @ 2:31pm 
racing green gloves
Colette // Buying Cards Mar 9 @ 2:31am 
Hey, dude! Thank you so much for trading.
Don't hesitate to contact me back whenever you need.

Just out of curiosity, did you know about this fact?
Bees have 5 eyes. There are 3 small eyes on the top of a bee`s head and 2 larger ones in front.
Colette // Buying Cards Feb 27 @ 11:16pm 
Hey, dude! Thank you so much for trading.
Don't hesitate to contact me back whenever you need.

Just out of curiosity, did you know about this fact?
A Boeing 747`s wingspan is longer than the Wright brother`s first flight.
Biggorilla Jan 27 @ 3:54pm 
Added for tec
! Duobot - WinterCards #2 Dec 22, 2023 @ 10:42pm 
*Beep beeep* Thanks for trade! ^.^ have a good day <3
6 Nov 5, 2023 @ 7:03am 
80 for #1 scar