Zengeon Badge
MoChong
Level 1, 100 XP
Unlocked Jan 5, 2021 @ 8:14am
YUAN Ziyu
1 of 5, Series 1
HE Ruolin
2 of 5, Series 1
MURONG Yuqin
3 of 5, Series 1
LIU Muying
4 of 5, Series 1
HOU Shuyan
5 of 5, Series 1