T/5 Scovel [29th ID]
T/5 Scovel [29th ID]   Oregon, United States
 
 
Currently Online
Favorite Game
Screenshot Showcase
Rising Storm 2: Vietnam
4 2

Recent Activity

4,469 hrs on record
last played on Feb 27
69 hrs on record
last played on Feb 26
19.4 hrs on record
last played on Feb 25
< >
Comments
Hoover Jul 21, 2021 @ 10:51pm 
Chúng tôi ngồi bên bờ sông ở Ba-by-lôn;
Chúng tôi nhớ đến Si-ôn và khóc.
Chúng tôi treo cây đàn của mình trên cành liễu bên sông,
Vì những kẻ đem chúng tôi lưu đày bắt chúng tôi phải hát;
Những kẻ hành hạ chúng tôi bắt chúng tôi phải ca;
Chúng bảo, “Hãy hát cho chúng tôi nghe những bài ca của Si-ôn.”
Nơi đất khách quê người,
Làm sao chúng tôi có thể hát được bài ca tôn ngợi Chúa?
Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi,
Nguyện tay phải ta quên tài năng của nó.
Hoover Jul 21, 2021 @ 10:51pm 
Nếu ta không còn nhớ đến ngươi,
Nếu ta không thích Giê-ru-sa-lem hơn điều gì vui nhất của ta,
Nguyện lưỡi ta dính cứng vào hốc miệng ta.
Chúa ôi, xin nhớ lại những lời dân Ê-đôm đã nói trong ngày Giê-ru-sa-lem bị thất thủ,
Chúng bảo, “Hãy phá hủy nó. Hãy san bằng nó thành bình địa.”
Hỡi con gái của Ba-by-lôn, kẻ sẽ bị tiêu diệt,
Phước cho người nào báo trả ngươi, về những đau khổ ngươi gây cho chúng ta.
Phước cho người nào bắt các con thơ của ngươi,
Và đập chúng vào các gành đá!
richhhhhgang May 16, 2021 @ 9:39pm 
cringe larper
zach Dec 9, 2017 @ 9:01pm 
Accept I wanna 1 v 1 lol
Jacobbucksman Nov 3, 2017 @ 7:10am 
This guy has more hours then me damnnnn son