STEAM GROUP
TRUE SERV - ИГРОВОЙ ПРОЕКТ #true.tasher
STEAM GROUP
TRUE SERV - ИГРОВОЙ ПРОЕКТ #true.tasher
9
IN-GAME
72
ONLINE
Founded
June 15, 2020
Language
Russian
Location
Russian Federation 
ABOUT TRUE SERV - ИГРОВОЙ ПРОЕКТ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🎮ɢᴀᴍᴇ ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ ᴄꜱ:ꜱ🎮

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭═──═⌬═──═╮
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╰═──═⌬═──═╯
★ Название сервера ★
★ IP адрес сервера ★
★ Состояние ★
★ Игровых мест ★
★ VIP ★
★TRUE SERV [PUBLIC]★
62.122.214.254:27015
Включен
64 слота
★ Есть ★
★TRUE SERV [AWP ONLY]★
46.174.48.49:27219
Включен
32 слотов
★ Есть ★

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭═──═⌬═──═╮
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍᴇɴᴜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╰═──═⌬═──═╯
╭───────────────────────────────────────────────────────────╮
⠀   ᴠɪᴘ   ⠀  ꜱᴛᴀᴛꜱ⠀   ⠀⠀ʙᴀɴꜱ   ⠀⠀⠀ꜱᴋɪɴꜱ⠀   ⠀ᴅᴏɴᴀᴛᴇ⠀   ⠀ʀᴜʟᴇꜱ⠀⠀   ⠀ɴɪᴄᴋꜱ⠀⠀   ⠀ᴛᴀɢ
╰───────────────────────────────────────────────────────────╯

ᴠᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛᴇ[vk.com]
ꜱɪᴛᴇ[truesrv.ru]
ʙᴀɴꜱ[truesrv.ru]
POPULAR DISCUSSIONS
VIEW ALL (9)
RECENT ANNOUNCEMENTS
Все на сервера TRUE !
Мы за движ, а ты ?
< >
1 Comments
🎧JEDCOL🎧 Jun 22, 2020 @ 12:29pm 
+rep
VIEW ALL (364)
GROUP MEMBERS
Group Player of the Week:
Administrators
9
IN-GAME
72
ONLINE
83 IN CHAT
Enter chat room
Founded
June 15, 2020
Language
Russian
Location
Russian Federation