STEAM GROUP
ℸ ̣ ⍑ᒷ ᓵ𝙹⚍リᓵ╎ꖎ ||ᒷᓭ
STEAM GROUP
ℸ ̣ ⍑ᒷ ᓵ𝙹⚍リᓵ╎ꖎ ||ᒷᓭ
1
IN-GAME
7
ONLINE
Founded
May 26
ABOUT ℸ ̣ ⍑ᒷ ᓵ𝙹⚍リᓵ╎ꖎ

∴ᒷꖎᓵ𝙹ᒲᒷ ℸ ̣ 𝙹 ℸ ̣ ⍑ᒷ ᓵ𝙹⚍リᓵ╎ꖎ

∴ᒷ ᔑ∷ᒷ ᔑリ ᒷꖎ╎ℸ ̣ ᒷ ⊣∷𝙹⚍!¡ 𝙹⎓ ╎リ↸╎⍊╎↸⚍ᔑꖎᓭ ℸ ̣ ⍑ᔑℸ ̣ ↸ᒷᓵ╎↸ᒷ ℸ ̣ ⍑ᒷ ⎓ᔑℸ ̣ ᒷ 𝙹⎓ ᔑꖎꖎ ∴⍑𝙹 ᔑ∷ᒷ リ𝙹ℸ ̣ ╎リ ℸ ̣ ⍑ᒷ ᓵ𝙹⚍リᓵ╎ꖎ. ∴ᒷ ↸𝙹 リ𝙹ℸ ̣ ℸ ̣ ᔑꖌᒷ ꖌ╎リ↸ꖎ|| ℸ ̣ 𝙹 !¡ᒷ𝙹!¡ꖎᒷ ∴⍑𝙹 ᓭ!¡∷ᒷᔑ↸ 𝙹⚍∷ ᒷ ̇/╎ᓭℸ ̣ ᒷリᓵᒷ ℸ ̣ 𝙹 𝙹ℸ ̣ ⍑ᒷ∷ᓭ. ╎⎓ ╎ℸ ̣ ⊣ᒷℸ ̣ ᓭ ᓭ!¡∷ᒷᔑ↸, ∴ᒷ ∴╎ꖎꖎ ⎓╎リ↸ ∴⍑𝙹ᒷ⍊ᒷ∷ ᓭℸ ̣ ᔑ∷ℸ ̣ ᒷ↸ ╎ℸ ̣ ᔑリ↸ ↸ᒷᓵ╎↸ᒷ ℸ ̣ ⍑ᔑℸ ̣ ↸ᒷᔑℸ ̣ ⍑ ∴╎ꖎꖎ ʖᒷ ℸ ̣ ⍑ᒷ ʖᒷᓭℸ ̣ 𝙹!¡ℸ ̣ ╎𝙹リ.
POPULAR DISCUSSIONS
VIEW ALL (1)
RECENT ANNOUNCEMENTS
Iℸ ̣ ╎ᓭ ℸ ̣ ╎ᒲᒷ
VIEW ALL (15)
GROUP MEMBERS
1
IN-GAME
7
ONLINE
0 IN CHAT
Enter chat room
Founded
May 26