Nhóm chính thức

Space Adventure TD

Hồ sơ _

31 Thành viên  |  0 Đang chơi  |  6 Trên mạng  |  0 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
- Driller range increased by 3.
- Tooltip added when hovering towers. They will be added on enemis as well for next patch.

Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện