Nuclear Throne
96 đang trò chuyện nhóm  | 
Xem thông số
Nuclear Throne is a post-apocalyptic roguelike-like top-down shooter. Not 'the final hope of humanity' post-apocalyptic, but 'humanity is extinct and mutants and monsters now roam the world' post-apocalyptic.
Xem nội dung chính thức và phổ biến nhất trong cộng đồng trong tuần qua.  (?)
Đang tải