Bwl
 
 
‎ ‎ ‎
Currently Offline
Multiple VAC bans on record | Info
Multiple game bans on record | Info
125 day(s) since last ban
Favorite Group
#JiggingOnYourPlantation!
13
Members
1
In-Game
2
Online
2
In Chat
SarPixel Apr 9, 2023 @ 11:16pm 
:steammocking:
littleboycatdog Dec 20, 2022 @ 8:48pm 
...................,,-'´ . . . _,,,,,';:-,...................
....................,-(c\ \`;-=´,_,-~-, \`...............
..................,/ . . .¯'\, º ,/.'-~°,' .¯`'-,...........
................../ . . . . . .¯,_ ~--~',, . . .'\..........
.................| . . . . . . . . ¯¨¨¨(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n̲̅a̲̅̅_̅_̅_̅() ڪے
.................| . . . . . . . , . . . .`'-, . . . |..........
................/\ . . . . . . ."-,,,-'~-~' . . . '|..........
.............,/'`\,`'-, . . . . . . . . . . . . . . /\..........
░█▀▄░█░█░█▀█░░█▀▀░▀█▀░█▀▀░█▀█░
░█░█░█░█░█▀▀█░▀▀█░░█░░█▀▀░█▀▀░
░▀▀░░▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀░░▀░░▀▀▀░▀░░░
. Nov 26, 2022 @ 6:10pm 
think i know where taintedterror434 lives, dm me for more info
. Nov 26, 2022 @ 6:10pm 
think i know where taintedterror434 lives, dm me for more info
. Nov 26, 2022 @ 6:10pm 
think i know where taintedterror434 lives, dm me for more info
. Nov 26, 2022 @ 6:10pm 
think i know where taintedterror434 lives, dm me for more info