0/1/0
✴▉✴▉✴
 
 
●~  ●~  ……●~  ●~  ●~ ……
……●~  ●~  ●~ ……
●~  ●~  ……●~  ●~  ●~ ……  ●~●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░█░█░█░█▀▀▀░█░░░░█▀▀▀░█▀▀█░█▀█▀█░█▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░█░█░█░█▀▀▀░█░░░░█░░░░█░░█░█░█░█░█▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▀▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀░▀░▀░▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

▒▒▒▒▒▒▒▒█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
▒▒▒▒▒▒▒█░▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒░█
▒▒▒▒▒▒▒█░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▒▓▒▒░█░▄▄
▒▒▄▀▀▄▄█░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒█░░▀▄▄▄▄▄▀░░█
▒▒█░░░░█░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░░░░░█
▒▒▒▀▀▄▄█░▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒█░░░█▒░░░░█▒░░█
▒▒▒▒▒▒▒█░▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒█░░░░░░░▀░░░░░█
▒▒▒▒▒▄▄█░▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒█░░█▄▄█▄▄█░░█
▒▒▒▒█░░░█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█░█▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
▒▒▒▒█▄▄█░░█▄▄█░░░░░░█▄▄█░░█▄▄█


→☆→☆→☆→╳←★←★←★←★←

我一生渴望被人收藏好

妥善安放,细心保存

免我惊,免我苦

免我四下流离

免我无枝可依

但那人

我知

我一直知

Ta永不会来

→★→★→★→╳←☆←☆←☆←☆←

✘✘✘✘✘✘
路人甲 炮灰乙 流氓丙 土匪丁
O B转 冲锋棒 毁刀爆 清兵斩
Ай-ай-ай-ай-ай, что сейчас произошло!
✘✘✘✘✘✘

→☆→☆→☆→╳←★←★←★←★←

↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘
↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘↗
░░░░░░░█▐▓▓░████▄▄▄█▀▄▓▓▓▌█
░░░░░▄█▌▀▄▓▓▄▄▄▄▀▀▀▄▓▓▓▓▓▌█
░░░▄█▀▀▄▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀░▓▌█
░░█▀▄▓▓▓███▓▓▓███▓▓▓▄░░▄▓▐█▌
░█▌▓▓▓▀▀▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▄▀▓▓▐█
▐█▐██▐░▄▓▓▓▓▓▀▄░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌█▌
█▌███▓▓▓▓▓▓▓▓▐░░▄▓▓███▓▓▓▄▀▐█
█▐█▓▀░░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▐█
▌▓▄▌▀░▀░▐▀█▄▓▓██████████▓▓▓▌█▌
▌▓▓▓▄▄▀▀▓▓▓▀▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓█▓▓▌█▌
█▐▓▓▓▓▓▓▄▄▄▓▓▓▓▓▓█▓█▓█▓█▓▓▓▐█
Currently Offline
Last Online 13 hrs, 0 mins ago
FANATIC
:USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar:
:USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar:
:USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star:
:first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star:
:USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::first_star::first_star::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar:
:USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::USstar::first_star::first_star::USstar::USstar::USstar::USstar:

Recent Activity

6,575 hrs on record
last played on Aug 24
1,077 hrs on record
last played on Jul 24
0.1 hrs on record
last played on Jun 29