Stars
Marcel   Korea, Republic of
 
 
『당신이 이것을 읽고 있다면, 당신은 바보입니다. 그리고 귀여운 .』

Đang trên mạng

Hoạt động gần đây

16.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg08
51 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg08
142 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg07
Yosejuze 18 Thg06 @ 8:10am 
너는 미쳤어ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Yosejuze 18 Thg06 @ 8:08am 
바보가 된 것에 동의하지 않는다는 것을 알려 드리게되어 유감입니다. 나는 귀엽게 동의합니다. 칭찬 감사합니다, 도민준, 외계인. 너도 귀여워 ..
Merrilicious 25 Thg04 @ 9:21am 
12/10 picture !1
Dololo1334 1 Thg03 @ 6:29am 
+rep weil Brudi :steammocking:
Yosejuze 3 Thg03, 2019 @ 11:58am 
Awww ♡
Stars 28 Thg02, 2019 @ 6:16am 
Electricleia: Just like you <3