Rowtag
Sankt Gallen, Switzerland
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I⠀D ⠀/⠀R⠀O⠀W⠀T⠀A G
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀G A M E R |⠀ᴍ ᴜ s ɪ ᴄ⠀|⠀I N V E S T O R
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Rời mạng
Trưng bày Workshop
21
Bài đăng
1
Người theo dõi
Trưng bày ảnh chụp
Squad after Sunset
Hoạt động gần đây
32 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg05
13,3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg04
3,2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg03
бухой сруль 4 Thg05 @ 5:08pm 
прими го трейд
𝓼𝔀𝓮𝓮𝓽𝓿𝓲𝓬 4 Thg11, 2023 @ 4:09am 
+Rep,add me please^^
2LiveDerDude 25 Thg07, 2019 @ 10:36am 
++REP heftiger schweizer
PythonKing 31 Thg12, 2018 @ 2:53pm 
Guten Rutsch dir und deiner Familie
¯\_(ツ)_/¯ 29 Thg09, 2018 @ 2:53pm 
+rep great player!
Linzer ™ 26 Thg11, 2017 @ 4:02am 
+REP :csgogun::csgohelmet: