GOLDEN PAN
 
 
No information given.
Currently In-Game
Team Fortress 2

Recent Activity

6,287 hrs on record
Currently In-Game
22 hrs on record
last played on Jan 20
20 hrs on record
last played on Jan 18
jyn. Dec 31, 2023 @ 1:20pm 
happy new year (new year but you're still the same gay)
limit x->0 ((sin(x)/x) Jul 8, 2023 @ 7:48am 
SNL zagnotion.intel@Liquids.tf 3 Jun @ 10:32am
amen
GOLDEN PAN Jun 2, 2023 @ 8:32pm 
amen
76561199011534494 Jun 2, 2023 @ 7:35am 
Ama namin, sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa, para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw.
At patawarin Mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin
Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan,
At ang kadakilaan, magpakailanman. Amen. :steamhappy::steamhappy:
doze Jun 1, 2023 @ 6:28am 
do not search Ama Namin remix on youtube
rene Jun 1, 2023 @ 6:23am 
Ama namin, sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa, para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw.
At patawarin Mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin
Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan,
At ang kadakilaan, magpakailanman. Amen.