ℒℯℯ
𝖘𝖈𝖔𝖙𝖑𝖆𝖓𝖉
 
 
                        :LASERPOINTER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::LASERPOINTER:
                     :ZAT_Relic:                        ℳ𝓎      ℒℴ𝓋ℯ                         :ZAT_Relic:
                        :LASERPOINTER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::LASERPOINTER:
Currently Offline
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:daemons:⠀ ————⠀⠀ うちは イタチ ⠀⠀———— :daemons:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝓘 𝓷 𝓯 𝓸⠀—————————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀𝓛𝓮𝓮
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀25 𝓨𝓮𝓪𝓻𝓼 𝓸𝓵𝓭
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀𝓢𝓬𝓸𝓽𝓽𝓲𝓼𝓱
⠀⠀⠀𝓖 𝓪 𝓶 𝓲 𝓷 𝓰⠀—————————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ ʀᴜɴᴇsᴄᴀᴘᴇ | ᴛʀɪᴍᴍᴇᴅ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛɪᴏɴɪsᴛ ɪɴ 7,968 ʜᴏᴜʀs | ᴜɴᴛʀɪᴍᴍᴇᴅ ɪɴ 6,775 |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ ᴄs:ɢᴏ sᴜʀꜰɪɴɢ | ᴘʀᴏ ɪɴ 380 Hᴏᴜʀs | 𝟻𝟶𝟶+ ʜᴏᴜʀs ᴛᴏᴛᴀʟ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ ᴄs:ɢᴏ ᴄᴏᴍᴘᴇᴛɪᴛɪᴠᴇ ʀᴀɴᴋs | ᴅᴍɢ ☑ ʟᴇ ↬ ʟᴇᴍ ↬ sᴍғᴄ ☑ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ ʟᴇᴀɢᴜᴇ ᴏꜰ ʟᴇɢᴇɴᴅs | ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ | sɪʟᴠᴇʀ ☑ ɢᴏʟᴅ ☑ ᴘʟᴀᴛɪɴᴜᴍ ☒ |

:redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo:
:redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo:
:redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo:
Featured Artwork Showcase
AK-47 | Red Laminate
5 1
Featured Artwork Showcase
★ Bayonet | Doppler (Ruby)
7 1
Screenshot Showcase
𝒜𝓊𝑔 𝟤𝟢𝟤𝟤 - 𝒮𝓊𝓅𝓇𝑒𝓂𝑒 ?
Favorite Guide
Created by - ℒℯℯ
7 ratings
Screenshot Showcase
𝖀𝖈𝖍𝖎𝖍𝖆
13 10 5
Video Showcase
surf cyberwave
2
Favorite Group
7
Members
0
In-Game
0
Online
1
In Chat
Artwork Showcase
💀
4 2 1
Workshop Showcase
Itachi from Naruto.
Original Model is from Naruto Ultimate Ninja Storm

Commissioned by Lee

[img] https://i.imgur.com/tYWdagA.png [/img]
109 ratings
Created by - ℒℯℯ and kokidoki
Awards Showcase
x14
x1
x1
x1
x3
x2
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
37
Awards Received
77
Awards Given
Items Up For Trade
6,495
Items Owned
1,079
Trades Made
4,986
Market Transactions
𝕽𝖚𝖇𝖞

Recent Activity

1,344 hrs on record
last played on Dec 2
205 hrs on record
last played on Oct 10
󠁳⁧⁧Eχis†enƵ Nov 19 @ 12:18pm 
+88_________________+880_______
_+880_______________++80_______
_++88______________+880________
_++88_____________++88________
__+880___________++88_________
__+888_________++880__________
__++880_______++880___________
__++888_____+++880____________
__++8888__+++8880++88_________
__+++8888+++8880++8888________
___++888++8888+++888888+80____
___++88++8888++8888888++888___
___++++++888888fx88888888888___
____++++++88888888888888888___
____++++++++000888888888888___
_____+++++++00008f8888888888___
______+++++++00088888888888___
_______+++++++0888f8888888
Uchiha Clan:redcrow::brotherblood:
󠁳⁧⁧Eχis†enƵ Sep 10 @ 7:09am 
♧♛ 𝓗𝔸v€ 𝔸 g𝐑є𝐀𝓉 𝕎𝕖εЌ𝔢ℕᗪ 🎉😈
⠀⠀⠀⠀:ns_blue::ns_blue:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_blue::ns_blue:
⠀⠀:ns_purple:⠀⠀⠀⠀:ns_purple:⠀⠀:ns_purple:⠀⠀⠀⠀:ns_purple:
:ns_pink:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_pink:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_pink:
:ns_red:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_red:
⠀⠀:ns_yellow:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_yellow:
⠀⠀⠀⠀:ns_green:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_green:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_blue:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_blue:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_purple:⠀⠀:ns_purple:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_red:
⠀⠀⠀⠀:ns_blue::ns_blue:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_blue::ns_blue:
⠀⠀:ns_purple:⠀⠀⠀⠀:ns_purple:⠀⠀:ns_purple:⠀⠀⠀⠀:ns_purple:
:ns_pink:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_pink:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_pink:
:ns_red:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_red:
⠀⠀:ns_yellow:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_yellow:
⠀⠀⠀⠀:ns_green:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_green:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_blue:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_blue:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_purple:⠀⠀:ns_purple:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_red:
⠀⠀⠀⠀:ns_blue::ns_blue:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_blue::ns_blue:
⠀⠀:ns_purple:⠀⠀⠀⠀:ns_purple:⠀⠀:ns_purple:⠀⠀⠀⠀:ns_purple:
:ns_pink:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_pink:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_pink:
:ns_red:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_red:
⠀⠀:ns_yellow:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_yellow:
⠀⠀⠀⠀:ns_green:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_green:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_blue:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_blue:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_purple:⠀⠀:ns_purple:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:ns_red: