𝐜𝐲𝐯𝐠
 
 
ᴨᴩᴏᴛиʙнᴏ, чᴛᴏ ʍᴏи ᴦᴧᴀɜᴀ ᴨᴏᴛихᴏй ʍнᴏᴦих ɜᴧяᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲╱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲╱

⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ c ᴋᴇʍ бы я нᴇ уᴄнуᴧ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ cниᴛᴄя ʙᴄё ᴛᴀ жᴇ, нᴇ ᴨᴩᴏдᴏхнуᴛь
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ʙᴏ иʍя нᴇᴇ я ᴄнᴏʙᴀ ᴩиᴄᴋну
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ и ɜнᴀя чᴛᴏ ᴩᴀны нᴇ ɜᴀжиʙуᴛ


⠀⠀⠀╲⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱╲⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱╲

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀●⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊⑊
bot eric Jul 15, 2023 @ 11:37am 
Он сюда же не влезет , да? (c)
bot eric Jul 7, 2023 @ 8:14am 
Будь мужиком (с) Олеся мотиваторовна
bot eric Jun 28, 2023 @ 6:57pm 
Мой комплимент - тоже шара (с) Олеся инферновна
bot eric Jun 28, 2023 @ 5:53pm 
Давай цитаты оставлять в коментах , согласен?) (с) Олеся
bot eric Jun 25, 2023 @ 1:24pm 
Представляется моей мамой , будьте бдительны..
Friend_ Jun 25, 2023 @ 1:22pm 
НИХАО)