seraphina
seraphim#6628
 
 
ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ ᴏʙsᴇssᴇᴅ ᴡɪᴛʜ | ᴀᴜᴘs
Currently Online
dont get used to this i change it often in fact im probably changing it right


⠀⠀⠀⠀⠀ ᴅɪsᴄʟᴀɪᴍᴇʀ
⠀⠀⠀⠀  ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴏɴʟʏ ᴀᴅᴅ ɪғ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴛᴀʟᴋ ᴏʀ ᴘʟᴀʏ ɢᴀᴍᴇs. ɪ ᴀᴍ ɴᴏᴛ ᴀ ᴛʀᴀᴅᴇʀ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴅᴏɴ'ᴛ sᴇɴᴅ ᴍᴇ ɴsғᴡ. ᴛʜᴀɴᴋs

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ᴀʙᴏᴜᴛ
⠀⠀⠀⠀ ────────── ————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀17 ᴀɴᴅ ғᴇᴍᴀʟᴇ. ɪ ʜᴀᴠᴇ ᴀ sᴇᴠᴇʀᴇ ɢᴀᴍʙʟɪɴɢ ᴀᴅᴅɪᴄᴛɪᴏɴ ᴀɴᴅ ᴀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴇɴᴅᴇɴᴄʏ ᴛᴏ ᴡᴀsᴛᴇ ᴍᴏɴᴇʏ ᴏɴ ᴄᴏᴘɪᴜs ᴀᴍᴏᴜɴᴛs ᴏғ ɪᴛᴇᴍs ʟɪᴋᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴇɴғᴏʀᴄᴇʀs (ʙᴇsᴛ ɢᴜɴ ɪɴ ᴛғ2 ʙʏ ᴛʜᴇ ᴡᴀʏ). ɪ ʟɪᴋᴇ ᴍᴏᴠɪᴇ sᴏᴜɴᴅᴛʀᴀᴄᴋs, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴀʀᴛ, ᴀɴᴅ ʟᴏɴɢ ᴡᴀʟᴋs ᴏɴ ᴛʜᴇ ʙᴇᴀᴄʜ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ʟɪɴᴋs
⠀⠀⠀⠀   ────────── ————————————————————————————————⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʟɪɴᴋᴛʀᴇᴇ // ᴅɪsᴄᴏʀᴅ // ʜɪ ᴊᴏᴇʏ
ok bye
Favorite Game
I Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ Jul 8 @ 9:21am 
I hate enforcer
I Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ Jul 7 @ 1:01pm 
dingle
Arcade♥ Jul 7 @ 9:36am 
quandale
whip gayming #savetf2 Jul 3 @ 10:27am 
"Thank god" and "I'm an atheist"
Slugger Jun 25 @ 10:10pm 
Better caul saul
Altyrian Jun 24 @ 7:27pm 
+rep god sniper