Thùng đồ của Dr. λᵐᵉʳᶤᶜᵃ ☭ 🗽 ở trạng thái riêng tư.