Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Team Fortress 2
25,914 ảnh chụp mới tuần này
Kingdom Come: Deliverance
2 tác phẩm mới tuần này
Shadow Warrior 2
19 video mới tuần này
Red Dead Redemption 2
48 tác phẩm mới tuần này