Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Damned: A Randomized Online Competitive/Cooperative Horror Game
17 Σεπτεμβρίου 2013 - 9heads

Changelog

• Add a new trap.
• Add random objects and items in Bodom Hotel.
• Add traps throughout Bodom Hotel.
• Fixed ambient music in Bodom Hotel.
• Fixed bug causing some doors to get stuck.
• Fixed bug causing some objects to unexpectedly disappear.


PS: This is update is mainly for corrections. :D

9 Σεπτεμβρίου 2013 - 9heads

Hey, Damned just got updated to version 0.40b.

Here's the changelog:

 • Add a name for each stage. (Rose Crimson Hostel and Bodom Hotel)
 • Add a new hotel stage (a hotel variation).
 • Add different ways to win a match while playing the survivors.
 • Add new areas in the original stage.
 • Add some assets.

This is just a minor update, the big one containing a brand new monster and a completely different stage is coming soon!*

*We are working to fix the new hotel.

26 Ιουλίου 2013 - 9heads

Hey, Damned just got updated to version 0.33a.

Here's the changelog:

 • *Added PunchThrough technique to UdpClients (fix for the hosting issue) (no longer requires port forwarding, please, undo any port forwards to avoid vulnerabilities).*
 • *Added Mouse Sensibility option in the "Controls" Options.*
 • Increased Monster attack sensibility.
 • Added a simple die effect.
 • Added a dimmed light around the monster only for him when in its visible form.
 • Added a few sound effects.
 • Fixed bug causing dead people to glitch (keep floating in the air).
 • Changed so the monster player doesn't see him anymore when ghost.
 • Fixed a few network/connection bugs.
 • Changed Scare Traps to not activate behind walls and obstacles.
 • Added new assets.
 • Added lots of new playthrough possibilities (randomization system improvement).

Have fun!

Don't have Damned yet? Get it on Desura.[www.desura.com]

19 Ιουλίου 2013 - 9heads

Here's the changelog:

 • Fixed a few more issues with doors.
 • Fixed issue causing dead bodies to collide with doors and objects.
 • Added Spectator Mode (still needs testing).
 • Added Tab functionality ingame to see who are connected and their stats.
 • Fixed issue causing rare crash associated with the Join screen.
 • Fixed characters' heads, now they follow the camera movement.
 • Tweaked all Monster Views.
 • Changed the behavior of the musics associated with the monster proximity (now they trigger once you see the monster, and not only when it's around).
 • Added two custom ambience musics for the monster, one when he's in ghost mode and another one when he's physical.
 • Fixed another issue causing server crashes.
 • Increased the amount of enabled traps each time the monster goes into ghost mode.
 • Added a range of ports which the game operates over (UDP ports 55888 to 55920), if you're having issues hosting the game, try opening this range of ports.
 • Added two new traps to randomize.
 • Added more keys.
 • Changed some doors to start the match closed.
 • Increased the amount of item spawn points.
 • Increased the amount of locations to hide.
 • Changed some objects and traps locations.
 • Increased chat font size (something in the middle of the initial version and last one).
 • Changed the menu background.
 • Changed character selection screen.

Notice: We released this update mainly to allow people to host games. Now everyone should be able to host normally, if you're still having problems, try port forwarding the UDP ports in the range 55888-55920 in your router.

Have fun!

Don't have Damned yet? Get it on Desura.[www.desura.com]

16 Ιουλίου 2013 - 9heads

Here's the changelog:

 • Added a few assets throughout the hotel.
 • Fixed a critical bug causing the host to stop responding to chat requests, get item requests, set trap request and not properly broadcasting the end of the game.
 • Fixed bug causing traps to become "unarmable" sometimes.
 • Fixed some bugs causing the main server to crash.
 • Fixed some doors.
 • Revamped host/client code, the game now uses a fixed UDP port (55888) to interact with other machines.

Notice: We released this update mainly to allow people to host games. Now everyone should be able to host normally, if you're still having problems, try port forwarding the UDP port 55888 in your router.

Have fun!

Don't have Damned yet? Get it on Desura.[www.desura.com]

< 1  2  3 >
Εμφάνιση 1-5 από 14 καταχωρήσεις