Left 4 Dead 2 > 일반 토론 > 제목 정보
TupacMax 2013년 1월 20일 오전 11시 27분
Work this on my Pc
GeForce 8600 GT
2,4 Gh
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600
Windows 7
32 bit
3.1 GB RAM

2개 중 1-2 표시중
< >
RIPPER 2013년 1월 20일 오후 12시 28분 
yes
TupacMax 2013년 1월 20일 오후 1시 25분 
Ok thank you, then i buy it next day :D
2개 중 1-2 표시중
< >
페이지당: 15 30 50
게시된 날짜: 2013년 1월 20일 오전 11시 27분
게시글: 2