Thông số chơi toàn cầu

Sugar Cube: Bittersweet Factory

Thành tựu toàn cầu
 
% của toàn bộ
người chơi
Tổng số thành tựu: 20
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
52.1%

Pretzel break

Clear the 1st level
25.6%

Crystal

Collect Sugar Crystal
24.2%

Diamond

Collect Sugar Diamond
17.2%

Sugar spin

Flip over 10000 panels
15.8%

Opal

Collect Sugar Opal
14.9%

Jump master

Jump over 1000 times
10.4%

Platinum

Collect Sugar Platinum
8.8%

Emerald

Collect Sugar Emerald
8.7%

Garnet

Collect Sugar Garnet
8.4%

Peridot

Collect Sugar Peridot
8.2%

Ruby

Collect Sugar Ruby
7.7%

Sugar water

Clear all levels with normal ending
7.5%

Topaz

Collect Sugar Topaz
7.2%

Sappahire

Collect Sugar Sapphire
7.0%

The king of sugar

Clear all levels with true ending
2.9%

Escape from cookie

Clear cookie factory without dying
2.4%

Escape from chocolate

Clear chocolate factory without dying
2.4%

Escape from candy

Clear candy factory without dying
2.3%

Escape from gum

Clear gum factory without dying
2.3%

Escape from cola

Clear cola factory without dying