Thông số chơi toàn cầu

Eversion

Thành tựu toàn cầu
 
% của toàn bộ
người chơi
Tổng số thành tựu: 14
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
72.3%

Deception

Enter the first eversion layer.
68.3%

Desolation

Enter the third eversion layer.
67.0%

Erosion

Enter the second eversion layer.
51.0%

Apprehension

Enter the fourth eversion layer.
49.2%

Confusion

Enter the fifth eversion layer.
48.6%

Commotion

Enter the sixth eversion layer.
44.7%

The Princess Is In Another Castle

Find the regular ending.
34.8%

Friendly Reminders

26.4%

All That Glitters

Gather 240 gems.
25.8%

Induction

24.3%

Happily Ever After

Find the special ending.
20.4%

Beige Alert

16.8%

Metaphor For The Atomic Bomb

15.7%

What Have You Done