Thông số chơi toàn cầu

Emily is Away Too

Thành tựu toàn cầu
 
% của toàn bộ
người chơi
Tổng số thành tựu: 21
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
77.1%

Summer '06

Complete Chapter 1
65.8%

Autumn '06

Complete Chapter 2
58.7%

Winter '07

Complete Chapter 3
56.5%

Spring '07

Complete Chapter 4
54.7%

Summer '07

Complete Chapter 5
12.8%

Awe Jeez

Use this Secret Icon
12.5%

The World Needs Heroes

Use this Secret Icon
11.6%

Is Herobrine Real?

Use this Secret Icon
10.4%

Retro Computer Virus

Use this Secret Icon
10.2%

THE A5G4RD

Use this Secret Icon
9.9%

Never Gonna Give You Up

9.8%

HYPNOSPACE

Use this Secret Icon
9.4%

Raise Your Dongers

Use this Secret Icon
9.2%

Zenith Lunar Resort

Use this Secret Icon
8.4%

Classic Content

Use this Secret Icon
8.4%

Not Liable for Injury/Dismemberment

Use this Secret Icon
8.1%

My GOTY

Use this Secret Icon
7.9%

The Problems of the Future, Today!

Use this Secret Icon
7.4%

Kinda an Achievement

Use this Secret Icon
7.4%

Make. Sail.

Use this Secret Icon
7.0%

...And Friends

Use this Secret Icon